ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
روز ارتش حقیقتا یک عید است و ما را به یاد مسئولیت های ارتش، آینده ارتش، کارهای بزرگ ارتش، شهدای عالی قدر ارتش، خط حساس و مهم بازسازی ارتش که امروز همه ی ما و شما موظفیم آن را تعقیب کنیم می­اندازد. ارتش بدون آن که بخواهیم به زبان مبالغه صحبت کنیم، یک حقیقت بسیار عبرت انگیز و تفکر طلب در دوران ماست. ارتش جمهوری اسلامی، در حقیقت یک پدیده جدید است.

بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 39

10- شهدای عالی قدر ارتش:

روز ارتش حقیقتا یک عید است و ما را به یاد مسئولیت های ارتش، آینده ارتش، کارهای بزرگ ارتش، شهدای عالی قدر ارتش، خط حساس و مهم بازسازی ارتش که امروز همه ی ما و شما موظفیم آن را تعقیب کنیم می­اندازد.

ارتش بدون آن که بخواهیم به زبان مبالغه صحبت کنیم، یک حقیقت بسیار عبرت انگیز و تفکر طلب در دوران ماست. ارتش جمهوری اسلامی، در حقیقت یک پدیده جدید است.

11- ارتشی بودن به معنای پایبندی:

در گذشته های دور وقتی این ارتش و ههمه ی گوشه و کنارهای این کشور به وسیله ی دست های نامطمئن؛ دست هایی که نه وفا به ملت داشتند، نه وفا به کشور داشتند، نه وفا به دین داشتند، اداره می­شد، ارتشی بودن با متدین بودن دو مفهوم به کلی جدا از هم بودند؛ خیلی ناسازگار بودند؛ به ندرت مواردی دیده می­شد. وقتی گفته می­شد فلانی ارتشی است، مطلقا به ذهن نمی آمد که پس یک انسان متدین است؛ بلکه در موارد متعدد به ذهن می­آمد که از تدین و تعبد دینی فاصله دارد.

امروز به هیچ وجه اینطور نیست؛ ارتشی بودن به معنای پایبندی است. من می­خواهم بگویم این حالت را هر چه می­توانید، تقویت کنید. شما جوان ها کاری کنید و می­توانید این کار را بکنید، که در عرف جامعه ی ما ارتشی بودن به معنای آراسته بودن به دین و تقوا و اخلاق نیکو باشد. این تلاش را، هم شما باید بکنید، هم استادان­تان، هم مسئولان دانشگاه و مسئولان ارتش.

12- حزب اللهی های ارتش، حق حیات به گردن ارتش دارند:

حزب الله ارتش را حفظ کرده است. حزب اللهی های ارتش، حق حیات به گردن ارتش دارند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده