برف

برف...(عکس)

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (1)

با توجه به حرکت یگانهای مانوری در جهت مقابل یکدیگر در این عملیات، لزوم برقراری اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

شهدای ارتش، ماجراهای جنگ تحمیلی، حضور نیروهای مختلف ارتش در عرصه جنگ نیروی هوایی یک طور، نیروی زمینی یک طور،...

عملیات پدافندی اروند-67

نیروهای عبورکننده دشمن از عناصر مهندسی و پلساز بودند و انتظار و آمادگی چنین عکسالعملی را از ما نداشتند. در...

دفاع از آبادان (10)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز یازدهم مهرماه: نسبتا آرام روز 11 مهرماه منطقة نبرد نسبتاً آرام...

فرماندهان صدام (55)

وودز: همه فرماندهان ارشد در فرایند مطالعه تحلیلها و تحقیقات عملیاتی مشارکت میکردند؟ مکی: آنها در ابتدای جنگ شناختی از...