ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 35 - استقامت ارتش در راه اسلام و انقلاب در مقابل تلاش دشمن بیش از هر قشر دیگری: دلسوزهای جامعه بدانند آن مقدار تلاشی که دشمن در ارتش کرده است، اگر در قشر دیگری می کرد، معلوم نبود به قدر استقامتی که ارتش در راه اسلام و انقلاب کرده است آن قشر می توانست استقامت کند.

 ۲۳- حرکت ارتش در راه ایمان و فلسفه ی وجودی آن:

ارتش به خلاف خواسته و میل و تدبیر دشمن، در راهی حرکت کرد که ایمان و فلسفه ی وجودی آن اقتضا می کرد، نه در راهی که دشمن می خواست و تلاش می کرد.

۲۴- خبررسانی  در باره عناصر بیگانه گماشته شده در جاهای حساس، توسط عناصر مؤمن ارتش:

 فورا خود عناصر مؤمن ارتش، خبر عناصر بیگانه ای را که در جاهای حساس گماشته می شدند، به مقامات انقلاب می رساندند. … مؤمنین و چهره های انقلابی ارتش، فورا خودشان را می رساندند.

۲۵- به وجود آوردن چنان صحنه هایی با آمیزه ای از شور، ایمان، اخلاص، تواناییهای علمینظامی و تجارب ارزشمند:

دوران جنگ تحمیلی، یگان های که امروز نمونه هایی از آنها در این میدان حضور دارند، فداکاری های با ارزشی از خود بروز دادند و به عنوان نیروهای مؤمن، کارآمد و لایق شناخته شدند. یقینا نمی توان آنچه را که نیروهای مسلح در میدان نبرد از روی ایمان اخلاص انجام می دهند، با هیچ بیانی توصیف کرد. چنان صحنه هایی را آمیزه ای از شور، ایمان، اخلاص، توانایی های علمی- نظامی و تجارب ارزشمند می توان به وجود آورد و اینها چیزی نیست که بتوان با بیان معمولی ترسیم و توصیف شان کرد.

۲۶- شناخته شدن به عنوان نیروهای مؤمن:

 در دوران جنگ تحمیلی، یگان های که امروز نمونه هایی از آنها در این میدان حضور دارند، فداکاری های با ارزشی از خود بروز دادند و به عنوان نیروهای مؤمن، کارآمد و لایق شناخته شدند. یقینا نمی توان آنچه را که نیروهای مسلح در میدان نبرد از روی ایمان اخلاص انجام میدهند، با هیچ بیانی توصیف کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده