ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 34 17- مجاهدت در راه خدا و انسانیت دانستن خدمت در این میدان: نیروهای مسلح ما امروز در خدمت دفاع از سیاستهای اسلامی قرار دارند و به آن افتخار می کنند. آنان میدانی باز در دفاع حقيقی از آرمان های والای اسلامی و انسانی فرا روی خود دارند و خدمت در این میدان را مجاهدت در راه خدا و انسانیت میدانند.

۱۸- جهاد مقدس:

حقیقت این است که ارتش، یک فرصت بسیار خوب به دست آورد و آن فرصت، جهاد مقدس بود. … اما آن ارتشی که جنگ را با پوست و گوشت و استخوان و سراسر حیات خود، آن هم نه یک روز و دو روز، بلکه بیش از هشت سال، لمس می کند و خود و همسر و فرزندان و خانه اش، با جنگ و حوادث جنگ آمیخته می شوند و همه آنها از مصایب آن متأثر می گردند.

 

۱۹- تکیه به غیب و اتکا به خدا (منشا تمام قدرتهای عالم):

در جهاد هشت ساله ملت ایران، اگر توسل و توجه و تکیه به غیب و اتکا به خدا به عنوان منشأ تمام قدرتهای عالم وجود نداشت، آن پیروزی های درخشان به دست نمی آمد.

۲۰- تکیه بر معنویت:

در مقابل آن جبهه مستحکم، تکیه بر معنویت بود که توانست همه گره ها را باز کند.

۲۱- ارتش:

 صحنه و میدان دست به گریبان شدن اسلام و کفر: ارتش صحنه و میدانی بود که اسلام و کفر در آن دست به گریبان شدند و اسلام کفر را بر زمین زد و بر آن پیروز شد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده