ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش سوم: دارای بصیرت، معنویت و قدرت پایداری- 33 13- متفاوت بودن در زمینه روح ایمان و اعتقاد دینی در فضای کار نیروهای مسلح ایران با دیگر نیروهای مسلح جهان پس از هشت سال جنگ نیروهای مسلح ما با پشت سر گذاشتن تجربه ها و آزمایش بزرگ تاریخ با آرامش وجدان و افتخار و سربلندی در مقابل چشم ملت ایران و ناظران جهانی قرار دارد.

در این زمینه ]روح ایمان و اعتقاد دینی در فضای کار نیروهای مسلح ایران[ شما با دیگر نیروهای مسلح جهان متفاوت هستید و این روح ایمان، نیروهای جمهوری اسلامی ایران را با دیگر نیروهای متمایز می سازد.

14-  حضور عارفانه در میدان جنگ:

 دیدیم که رزمندگان و بسیجیان و ارتش و سپاه و عشایر و روستاییان و شهری ها و دیگر قشرهای مختلف مردم ما، چگونه با حالتی عارفانه در میدان جنگ حضور پیدا می کردند و عاشقانه می جنگیدند.

15- جنگیدن عاشقانه:

دیدیم که رزمندگان و بسیجیان و ارتش و سپاه و عشایر و روستاییان و شهری ها و دیگر قشرهای مختلف مردم ما، چگونه با حالتی عارفانه در میدان جنگ حضور پیدا می کردند و عاشقانه می جنگیدند.

16- افتخار کردن به دفاع از سیاست های اسلامی:

نیروهای مسلح ما امروز در خدمت دفاع از سیاست های اسلامی قرار دارند و به آن افتخار می کنند. آنان میدانی باز در دفاع حقیقی از آرمان های والای اسلامی و انسانی فرا روی خود دارند و خدمت در این میدان را مجاهدت در راه خدا و انسانیت میدانند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده