ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-25 32- برگرداندن امنیت برای همه­ی مردم توسط دل های با ایمان و عزم ایمانی و راسخ جوانان (ارتش): از همت جوانان این مملکت، دل­های پاک و با ایمان این کشور، همین بسیج، همین سپاه، همین ارتش، همین انسان های مومن و پاک نهادی که در پشت جبهه ها کانون همت را گرم نگه می­داشتند، توانست بر تمام توطئه های دشمن فائق آید و به رژیم مهاجم و به همه ی پشتیبانانش از آمریکا و شوروی آن روز ودیگران تودهنی بزند.

و ملت ایران را به عنوان قهرمان این برهه، در مقابل چشم جهانیان قرار دهد و امنیت را به عنوان بزرگترین نعمت به این مملکت برگرداند؛ مرزها را آرام کند و برای شهرهایی که زیر بمباران بودند که در دوران جنگ، تقریبا نیمی از جغرافیای این کشور در زیر بمباران بود، اعاده ی امنیت کند.

 برای زن و مرد، برای کاسب، برای عالم، برای دانشجو، برای کارگر، برای سیاست­مدار، برای رئیس، برای مرئوس و برای همه کسانی که به امنیت نیاز دارند، امنیت ایجاد کند؛ حتی برای آنهایی که ناشکرانه این امنیت را انکار می­کنند. بنابراین، دل­های با ایمان و عزم ایمانی و راسخ این جوانان، امنیت را برای همه مردم به وجود آورد.

33- بدنه ارتش متشکل از مردم مومن و مردم معمولی ایران:

بدنه (ارتش) که متشکل از مردم مومن و مردم معمولی ایران بود، خود را سالم نگه داشته بودند.

34-توجه به روحیه، به معنویت، به کسب دانش:

ارتش جمهوری اسلامی ایران در میان ارتش های همگن خود در هر نقطه عالم یک ارتش ممتاز است، که این به معنای وجود سلاح های پیشرفته و فوق پیشرفته و فوق مدرن در این ارتش نمی­باشد.

البته ارتش جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح ما _چه ارتش، چه سپاه؛ مجموعه های مسلح_ از آغاز هم به همین طرف توجه کرده اند؛ به روحیه، به معنویت، به کسب دانش، و نتیجه اش را هم در میدان های رزم واقعی، نه خیالی و وهمی، چشیده و دیده اند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده