ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-17 7- مومن بودن بدنه ارتش: ارتش ما از لحاظ ایمان، آمادگی­های رزمی، هدف، شیوه های جنگ واقعی و پیوستگی با آحاد ملت، پیشرفت های زیادی کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز از لحاظ کیفیت، حجم و کمیت نسبت به وضعیت پیش از انقلاب، پیشرفت های زیادی به دست آورده است. آن چیزی که ما، در نهاد ارتش احساس می­کنیم و آن را تفاوت اساسی با ارتش قبل از انقلاب مشاهده می­کنیم، ایمان اسلامی و انقلابی است.

با وجود این موضع گیری سبعانه قدرت های بزرگ در برابر ملت ایران، ارتش از تجهیزات و آموزش های جدید بهره مند نشده و با نیازهای خود فاصله دارد؛ ما یک تحول بزرگ را مشاهده می­کنیم. یگان های ارتش همان کاری را می­کنند که وظیفه­شان و تقسیم بندی­شان از آنها می­طلبد و این همان ایمان انقلابی و انگیزه های از دل برخاسته آحاد عظیم ارتشی است که آن را مشاهده می­کنیم. بدنه عمومی ارتش، بدنه مومنی است و در میان این پیکره عظیم، چهره های شاخص و با ایمان و کم نظیر هم مشاهده می­شود. این تحول در ستاد مشترک در مقایسه با قبل انقلاب چشم گیر و تحیر آفرین است. پیش از انقلاب اینجا جایی بود که افسران، درجه داران و پرسنل ارتش احساس افتخار نمی­کردند، زیرا حکومت با خبره های آمریکایی بود که در اتاق های این ستاد، سلطنت واقعی را داشتند.

8- مشاهده چهره های شاخص، با ایمان و کم نظیر در میان این پیکره عظیم: و در میان این پیکره عظیم، چهره های شاخص و با ایمان و کم نظیر هم مشاهده می­شود. این تحول در ستاد مشترک در مقایسه با قبل انقلاب چشم گیر است.

امروز نقش کارشناسان بیگانه در ارتش دوران پادشاهی در ده­ها کتاب نوشته و مقاله که بعد از انقلاب توسط خود آنها منتشر شده، آشکار است. آنها همه کاره بودند، برادران ارتشی متعلق به این آب و خاک هیچ کاره بودند. معلوم است که بیگانه ها در خانه ما از ما دفاع نمی­کنند، آنچه که از آنها دفاع می­کنند منافع خودشان است. ] پس از انقلاب در ستاد مشترک[  عناصر مومن و مخلصی تلاش کردند، ارتشی را که مورد تهاجم قرار داشت، برای مردم و میهن اسلامی و مقابله با دشمنان حفظ کنند. امروز با نگاه به کیفیت ها، پیشرفت های چشم گیری کردیم که قابل مقایسه با آن روزها نیست.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده