ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
الان در همین محوطه هواپیماهای شما پرواز و مانور کرد و تیمسار ما با هیجان کامل گفت: اینها فرزندان اسلام و سربازان خدا هستند. امروز شما سربازان اسلام و قرزندان دین خدا هستید و افتخار بزرگ شما آن وقت بزرگتر خواهد شد که از چیزی که در اختیار شماست، حداکثر استفاده را بکنید و کاری کنید که این استقلال کوتاه مدتی که یافته ایم به دراز مدت مبدل شود.

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-13

41- روح پاک و مخلص را در خدمت انسان­ها، فضیلت­ها و هدف­های عالی قرار دادن:

در طول تاریخ، ارتشی­ها در خدمت قدرتمندانی بودند که در مقابل مردم قرار داشتند و امروز نیز در خیلی از جاهای دنیا همین­طور است و این بدان معنا نیست که ارزش های آن جباران، از آدم های بد تشکیل شده، بلکه اینکه از خوب ها و خوبی ها، بعدها استفاده می­کردند. مگر انرژی اتمی یا قدرت های شگفت آور عالم طبیعت بد است؟ اینها بد نیست. بد آن نامردمانی هستند که از خوبی ها به سود بد ها و بدی ها استفاده می­کنند. شما همت کردید، این بدها و بدی ها را دور ریختید و امروز روح پاک و مخلص شما در خدمت انسان­ها، فضیلت ها و هدف های عالی است.

آن که ارتش جمهوری اسلامی ایران را یک ارتش استثنایی در دنیا می­داند راست می­گوید. الان در همین محوطه هواپیماهای شما پرواز و مانور کرد و تیمسار ما با هیجان کامل گفت: اینها فرزندان اسلام و سربازان خدا هستند. امروز شما سربازان اسلام و قرزندان دین خدا هستید و افتخار بزرگ شما آن وقت بزرگتر خواهد شد که از چیزی که در اختیار شماست، حداکثر استفاده را بکنید و کاری کنید که این استقلال کوتاه مدتی که یافته ایم به دراز مدت مبدل شود.

42- عرضه فرهنگ و جهت گیری جدیدی را به دنیا:

 ارتش، سپاه و بسیج یک فرهنگ و جهت گیری جدیدی را به دنیا عرضه کرده اند که الگوی بدیعی در مقابل جهت گیری استعماری و سلطه گرانه­ی بیشتر ارتش های دنیا است.

43- الگوی بدیعی در مقابل جهت گیری استعمار گرانه­ی بیشتر ارتش های دنیا:

ارتش، سپاه و بسیج یک فرهنگ و جهت گیری جدیدی را به دنیا عرضه کرده­اند که الگوی بدیعی در مقابل جهت گیری استعماری و سلطه گرانه­ی بیشتر ارتش های دنیا است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده