عملیات پدافندی اروند(1917)
از: اروند شماره: 32-48-201 به: ف ل92 زرهی تاریخ: 26/7/1359 [دشمن در مقابل ایستگاه آبادان]
بازگشت 71-155-25-7-1359

نیروی عراقی در مقابل ایستگاه آبادان مشغول فعالیت و تخلیه مهمات هستند.

*****

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب (دزفول)

شماره: 23-3001

به: ف نزاجا ـ (معاونت عملیات و اطلاعات) مد عملیات

تاریخ: 26/7/59

[گفته یکی از اسرا]

خیلی فوری

 

به استناد گزارش ل92 زرهی: برابر گفته یکی از اسرا استعداد دشمن در منطقه خرمشهر لشکر9 عراق که با یگان‌هایی که از نیروی مخصوص تقویت شده‌اند می‌باشد. در محور اهواز ـ آبادان یک تیپ زرهی که از پل‌های شناور منطقه سلیمانیه عبور داده می‌شود مستقر می‌باشند و عناصری از آنها در 5 کیلومتری آبادان می‌باشند و بقیه در طول راه مستقر هستند.

فعالیت توپخانه دشمن در روزهای 23 و 24 در منطقه آبادان کمتر شده و به نظر می‌رسد کمبود گلوله توپخانه دشمن مورد تأیید باشد.

جانشین عملیات ـ سرهنگ ستاد حسینی

*****

خیلی فوری

از: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب (دزفول)

شماره: 6-3001

به: معاونت عملیات و اطلاعات نزاجا (مد عملیات)

تاریخ: 0815-26/7/59

[آخرین وضعیت یگان‌ها]

 

 

برابر گزارش ل92، آخرین وضعیت یگان‌ها در مورخه 25/6/59 به شرح زیر بوده است:

الف ـ ستاد عملیاتی جنوب: شهرهای آبادان و خرمشهر از قسمت شمال‌شرقی و غربی در محاصره دشمن است و یک قسمت از شهر در دست خودی است که در این قسمت زد و خورد خیابانی وجود دارد.

ب ـ تی1: هیچ‌گونه تغییری نداشته است.

پ ـ تی2: اطراف ارتفاعات الله اکبر مواضع پدافندی اشغال نموده است.

کالک عملیاتی متعاقباً ارسال خواهد شد.

جانشین عملیات ـ سرهنگ ستاد حسینی

از: م ع ت نزاجا (جنوب)

شماره: 2-3001

به: نزاجا ـ معاونت عملیات و اطلاعات

تاریخ: 26/7/59

[حضور مقامات در منطقه]

 

 

بازگشت به رمز 11- 5/7/59

فرماندهی کل قوا و ریاست ستاد مشترک در منطقه حضور دارند. مسلماً هر اقدامی که میسر باشد انجام می‌دهند.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

از: نزاجا

شماره: 72-6-08-201

به: قرارگاه تاکتیکی جنوب

تاریخ: 26/7/1359

[بمباران عقب دشمن]

 

 

برابر اعلام سماجا مستند به گزارش نداجا تانک‌های دشمن وارد خرمشهر شده در حال تیراندازی می‌باشند و هیچ‌گونه مقاومت مؤثری وجود ندارد و تقاضای کمک فوری نموده است. با توجه به اینکه کلیه رده‌های فرماندهی و مسئولین مملکتی در دزفول حضور دارند و یگان‌هایی که می‌توانند جوابگو باشند در دزفول مستقر می‌باشند، خواهشمند است مقرر فرمایید هرگونه اتخاذ تصمیم در این موارد را به سماجا و نداجا و ستاد عملیات جنوب اعلام دارند. ضمناً از طریق سماجا به نهاجا ابلاغ گردیده است که عقب دشمن را بمباران تا از نفوذ تانک‌ها به داخل شهر جلوگیری شود.

ف نزاجا ـ سرتیپ ظهیرنژاد

از طرف ـ سرهنگ وصالی

*****

از: نزاجا (عملیات)

شماره: 116-6-08-201

به: سماجا3

تاریخ: 30/7/1359

[درباره ستاد عملیات اروند]

 

 

پیرو رمز شماره 22011-29-7-59 ستاد عملیات اروند

خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر را به این نیرو ابلاغ فرمایند.

1. ستاد عملیات اروند تحت نظر چه سازمانی می‌باشد.

2. با توجه به اینکه تعدادی از یگان‌های نزاجا در اختیار ستاد عملیات اروند می‌باشد، رابطه این ستاد با لشکر92 زرهی و ستاد عملیاتی جنوب در دزفول و همچنین ستاد نزاجا به چه صورت می‌باشد.

با توجه به موارد فوق، نظر نزاجا این است که ستاد مشترک از ابتدا بایستی فرماندهی مشترک عملیات در منطقه تشکیل می‌داد و بر حسب نیاز، فرماندهی مناطق تشکیل و از یک ستاد و فرماندهی تابعیت می‌نمودند.

3. ضمناً ستون عملیاتی مالک اشتر که ستاد عملیات اروند طی شماره 42-50-84-401- 30/7/1359 اعلام نموده است و مراتب نیز به سماجا آگهی داده شده برای نزاجا مشخص نمی‌باشد.

از طرف ف نزاجا

*****

از: معاونت عملیات و اطلاعات

شماره: 69

به: ق ت نزاجا در جنوب

آگهی به ل 92

تاریخ: 26/7/59

[وضعیت آبادان و خرمشهر]

 

 

برابر اعلام نداجا وضعیت آبادان و خرمشهر از دیشب تا ساعت 1300 روز جاری به شرح زیر گزارش شده است:

1. شهر خرمشهر دیشب شدیدترین تلفات به نفرات خودی وارد که در اثر آتش توپخانه دشمن بوده است.

2. در حال حاضر نبرد در قسمت کوچکی از شهر که توسط دشمن تصرف شده است ادامه دارد.

3. فرمانده عملیات ستاد در خرمشهر اعلام خطر نموده است که در اثر تلفات زیاد و نابرابری نفر و تجهیزات، روحیه پرسنل در شهرهای آبادان و خرمشهر به شدت تنزل کرده است. دیروز آخرین آثار علنی نافرمانی وصل به اغتشاش دیده شده و در حال سرایت است. چنانچه اوضاع به شدت عوض نشود و نیروهای کمکی نرسد و یا ضربات خیلی مؤثر به دشمن وارد نشود بر اثر پراکندگی نیروها چنانچه در سطر بالا آمد، کنترل از دست خواهد رفت و دیگر یک نفر هم برای مبارزه باقی نخواهد ماند.

4. نیروی دریایی تا این لحظه همه‌گونه اقدامات لازم را بر نفرات خرمشهر و آبادان جهت مقاومت در مقابل نیروهای دشمن و شکستن خط محاصره از داخل نموده است. مراتب جهت آگهی و هرگونه اقدامات اعلام می‌گردد.

معاونت عملیات و اطلاعات

*****

از: ل92 اهواز

شماره: 282/170/501

به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب

تاریخ: 26/7/59

[دشمن در خرمشهر و آبادان در محاصره]

 

 

برابر اطلاع ستاد اروند، نفرات و تانک‌های دشمن وارد خرمشهر شده و آبادان در محاصره دشمن بوده و در محل پل کهنه فشار زیاد وارد می‌شود. علی‌هذا حمله به طور موقت سد شده. شهر آبادان زیر آتش خمپاره قرار دارد.

*****

از: م ع ت نزاجا (عملیات)

شماره: 13-3001

به: ف ل92

تاریخ: 27/7/59

[هماهنگی در دفاع از مواضع]

 

 

دستور فرمایید به یگان‌های ارتشی مستقر در خرمشهر و آبادان ابلاغ گردد، موقعی که پاسداران و سازمان بسیج، مواضعی را اشغال می‌نمایند، بلافاصله از این مواضع دفاع نموده تا پاسداران و بسیج فرصت پیشروی داشته و هماهنگی بیشتری بین آنان معمول گردد.

سرهنگ حسینی

 

منبع: عملیات پدافندی اروند، سید یعقوب حسینی،1397، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده