حصرشکنان-8

پيروزي انقلاب اسلامي بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حفظ وحدت و انسجام ارتش امري بسيار مهم و ضروري مينمود....

پدافند هوائی ارتش!!!

پدافند هوائی ارتش!!!...(عکس)

عملیات پدافندی اروند(16)

از: ل92 اهواز شماره: 34-46-32-207 به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب تاریخ: 21/7/1359 [اعزام تیمهای مخرب] بازگشت 20/3001-21/7/59 ایستگاه مخابراتی...

از نوهد تا خرمشهر(15)

زارعیان وقتی آنها را دید خوشحال شد. یک دستگاه جیپ KM را به گروهان او و یک دستگاه به گروهان...

دفـاع از خـرمشـهر(14)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل اول خاطرات سرهنگ آزاده ابوالحسن ایزدجو از روزهای دفاع...

پژواکی از خاطره ها (8)

سرهنگ پياده ستاد محمدحسن اسعدزاده در سال 1325 در شهرستان بيرجند در خانوادهاي از عشاير دلاور منطقه متولد شد و...

عملیات پدافندی اروند(15)

از: ل92 اهواز شماره: 34-46-32-207 به: قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب تاریخ: 21/7/1359 [اعزام تیمهای مخرب] بازگشت 20/3001-21/7/59 ایستگاه مخابراتی...