تیپ37 در عملیات بیت المقدس(23)
مرحله سوم عمليات بيتالمقدس روند مرحله سوم عمليات لشكر 6 زرهي و 5 مكانيزه دشمن از بعد از ظهر مورخ 18/2/1361 عقب نشيني خود را به سوي مرزهاي بينالمللي آغاز كردند. نيروهاي توانمند قرارگاه قدس كه از آغاز عمليات بيتالمقدس با درگير كردن دو لشكر مذكور و وارد كردن تلفات و ضايعات سنگين به نيروهاي آنها زمينه پيشروي قرارگاههاي فتح و نصر از رودخانه كارون تا تصرف و تأمين خط مرز بينالمللي را فراهم آورده هماكنون با قدرت هرچه بيشتر نيروهاي سرخورده دشمن را با حفظ تماس تعاقب نموده و با وارد كردن ضربات مهلك به نيروهاي دشمن از استقرار آنها در مواضع احتمالي تأخيري جلوگيري مينمايد.

نيروهاي قرارگاه قدس كه تا پايان روز نوزدهم و اوايل روز 20/2/1361 با پيشروي سريع و تعاقب نيروهاي دشمن به خط دژها  در شمال محل استقرار قدس 5 ( تيپ 37 و تيپ امام‌رضا ) رسيده و مستقر گرديدند و بدين ترتيب مرحله سوم عمليات بيت‌المقدس با پيروزي دلاور‌مردان ارتش اسلامي به پايان رسيد. دشمن با رسيدن رزمندگان ايران اسلامي به خط نوار مرزي اكثر نيروهاي خود را از مناطق غرب و ساير مناطق عملياتي به منطقه عمليات جنوب شمال غرب خرمشهر گسيل مي‌كرد.

 به اين ترتيب كه نيروهاي زرهي خود را در مقابل محل استقرار تيپ 37 زرهي و تيپ امام رضا (ع) ( قدس 5 ) و به طرف شمال مستقر مي‌كرد، چرا كه از پاسگاه كيلومتر 25 به طرف دژها و به طرف شمال تا رودخانه كرخه‌كور منطقه براي مانور و عمليات نيروهاي زرهي مساعد بود و با وجود برخورداري دشمن از لشكرهاي متعدد زرهي، مي‌خواست در حالي‌كه نيروهاي ايراني درگير نبرد سخت در منطقه خرمشهر براي آزادسازي خرمشهر هستند، از قدرت آتش و حركت نيروهاي زرهي خود استفاده و  قدس 5  و قدس 4 (مستقر در شمال قدس 5) را منهدم و با يك حركت روان تا جاده اهواز ـ خرمشهر و سپس تا رودخانه كارون پيشروي و نيروهاي رزمنده ارتش ايران اسلامي را دور زده و محاصره نمايد.

به‌ همين دليل از تاريخ 17/2/1361 تا روز 24/2/1361 نيروهاي دشمن روزانه يك الي دو مرتبه عليه مواضع و محل استقرار تيپ 37 زرهي و تيپ امام رضا (ع) (قدس5) پاتك مي‌كردند، اما پايمردي و از خودگذشتگي نيروهاي قدس5 (تيپ37 زرهي) موجب شكست و ناكامي دشمن مي‌گرديد نيروهاي دشمن با وجود اين گونه پاتكهاي ناموفق ناكام ماند. تيپ امام رضا كه تقريباً  پانصد نفر نيرو داشت، از تاريخ روز 21/2/1361 در مواضع نيروهاي تيپ 37 زرهي كه از پاسگاه كيلومتر 25 تا دژ شماره 12 استقرار يافته بود، مستقر گرديد.

 

مفقود شدن سرگرد كرامت فلاحت پيشه 

گردان 177 مكانيزه كه در پاسگاه كيلومتر 25 به طرف شمال استقرار يافته بود، سخت تحت فشار نيروهاي دشمن بود. سرگرد كرامت فلاحت‌پيشه ـ فرمانده گردان، ستوان‌يكم اسماعيلي، فرمانده گروهان، ستوان‌يكم احمد رضايي، ستوان‌يكم تعصب، استوار يكم كاظم رضايي، استوار دوم فرامرزي، استوار دوم شاكري و استواريكم پياده زارع مهديه معروف به « استاد بهادر » همه پرسنل شريف اين گردان بودند كه در كمال ايثار پاتكهاي دشمن را ناكام كرده و در هم مي‌كوبيدند. سرگرد كرامت فلاحت‌پيشه فرمانده فداكار اين گردان دريكي از روزهاي 19 يا 20/2/1361 در حالي كه با يكي از رزمندگان تيپ امام رضا (ع) با استفاده از موتورسيكلت براي شناسايي حركت مي‌كنند. ناپديد مي‌شوند و هنوز معلوم نيست كه به اسارت گرفته شده يا به شهادت رسيده‌اند. اميدوارم اين عزيزان به اسارت رفته و روزي به آغوش خانواده‌هاي خود بازگردند. يادآوري اين نكته را ضروري مي‌دانم كه در مدت سي ماه افتخار خدمتم در تيپ37 زرهي تنها يك نفر از تيپ 37 زرهي ناپديد يا اسير شد كه ايشان هم سرگرد زرهي كرامت فلاحت‌پيشه فرمانده گردان 177 مكانيزه بود.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده