تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 64
اقدامات بهداشتي درماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در زمان دفاع مقدس بيمارستانهاي نيروي زميني درخدمت رزمندگان دليرنظام جمهوري اسلامي ايران بيمارستان صحرايي ( زير زميني) كلاشين ( شهداي بدر) اين بيمارستان در تاريخ 10/4/64 توسط پشتيباني منطقه 4 به صورت سوله اي در حوالي اشنويه مجاور مرز ايران و عراق ساخته شد. نيازهاي ترابري و پشتيباني اين بيمارستان توسط پشتيباني منطقه 4 تأمين ميگرديد. اعزام تيمهاي جراحي و بيهوشي و گروه پزشكي به صورت مأموريت توسط اداره بهداري نزاجا انجام ميگرفت.

اين بيمارستـان درتاريخ 6/1/66 در عمليات نصر1 و درتاريخ 25/1/66 در عمليات كربلاي7  اقدامات مؤثري دردرمان و جا به جايي مجروحين بعمل آورد.
سپس درتاريخ 12/3/66 در عمليات نصر2
در تاريخ 27/3/66 درعمليات نصر 3
در تاريخ 31/3/66 در عمليات  نصر 4
درتاريخ 3/4/66 در عمليات نصر 5
در تاريخ 10/5/66 در عمليات نصر6
در تاريخ 29/8/66 در عمليات نصر 8
و در تاريخ 1/9/66 در عمليات نصر9  بيمارستان فعاليت چشمگيري داشت.

 

 

تأسيس مراكز اورژانس در مناطق عملياتي

اورژانس مصدومين شيميايي گيلان غرب
اين مركز اورژانس به منظور پذيرش مصدومين حملات ش،م،هـ در50 كيلومتري غرب كرمانشاه در شهرستان گيلان غــرب  كه با بمبـارانهــاي دشمـن ويران شده بـود در ورزشگاه  تختي شهـر مزبـور توسط پشتيبـاني منطقـه 1 ايجاد گرديده داراي 4 كانكس حمام 6 دوشه بوده و تاحدود1000 بيمار را مي‌توانست پذيرش نمايد. تأمين نيازمنديهاي آن به عهده پشتيباني منطقه1 بود و ستوانيكم پزشك خدا رحمي‌كه ازطرف اداره بهداري نزاجا اعزام شده بود سرپرستي آن را به عهده داشت به طوركلي تأمين نيازمنديهاي تيم پزشكي ودارويي آن به عهده اداره بهداري نزاجا بود.
اين مركز در عمليات كربلاي 6 كه همزمان با حملات شيميايي دشمن بود فعاليت ارزنده‌اي داشت.

اورژانس درماني تيپ3 مريوان از لشكر28 سنندج
بهـداري تيپ3 مريـوان درداخـل پادگـان قـرارداشته و هنگـام عمليات دركنار تيپ مستقر گرديده و به انجام وظيفه مشغول مي‌شود.
اداره مهندسي نزاجا در كنار پادگان اقدام به ساخت وتأسيس يك مركز اورژانس نموده كه در پذيرش بيماران و درمانهاي اوليه فعال باشد.
درتاريخ 1/2/67 در همين محل تعدادي كانكس حمام 12 دوشه جهت پذيرش مصدومين شيميايي قرارداده شد.
درعمليات بيت المقدس 5 در تاريخ 22/1/67 كه در مريوان انجام گرفت اين مركز اورژانس فعال بود. فاصله اين مركز اورژانس تا بيمارستان صحرايي كولان 8 كيلومتر بود و در عمليات فوق مصدومين شيميايي به اين مركز اعزام گرديدند و درمانهاي اوليه لازم را دريافت داشتند.

 

همكاري بهداريهاي نزاجا با سازمانهاي پزشكي نظامي ديگر
درطي دوران دفاع مقدس، پس از استقرار بيمارستانها و مراكز اورژانس بوسيله ارتش و سپاه پاسداران، هنگام انجام عمليات مشترك همكاري لازم از طرف اداره بهداري نزاجا به صورت اعزام تيمهاي جراحي  و پزشكي انجام گرديده است.

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده