اقدامات بهداشتي درماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در زمان دفاع مقدس بيمارستانهاي نيروي زميني درخدمت رزمندگان دليرنظام جمهوري اسلامي ايران

بيمارستان صحرايي  ( زيرزميني ) نفت شهر

اين بيمارستان در تاريخ 14/8/63 در محل استقرار بهداري تيپ3 لشكر88 زاهدان در فاصله 25 كيلومتري بيمارستان صحرايي سومار نزديك نفت شهر در كنار مرز عراق توسط گروهان خدمات بهداري  مراغه جمعي پشتيباني منطقه 4 داير و نيازمنديهاي تداركاتي آن توسط لشكر 88 زاهدان تأمين مي‌گرديد.

در تاريخ 22/9/65 برحسب ضرورت گسترش داده شد و باتوجه به انحلال بيمارستان صحرايي حسينيه جنوب امكانات آن به اين بيمارستان منتقل گرديد.

نيازمنديهاي تيمهاي جراحي و پزشكي آن توسط مأموريتهاي محوله از طرف اداره بهداري نزاجا تأمين مي‌گرديد.

اين بيمارستان در عمليات كربلاي6 در تاريخ 23/6/65 فعاليت چشمگيري داشت. ولي باتوجه به ازدحام مجروحين در حيـن عمليـات، مسئولين بيمارستـان سعي مــي‌كردنـد بيشتر مجـروحيـن را به واحـدهـاي درماني مراكـز شهرهاي امن منتقل نمايند.

 

بيمارستان صحرايي  ( زير زميني) پادگان ابوذر ( سرپل ذهاب)

اين بيمارستان در تاريخ 11/7/1362 در محوطه پادگان تيپ3 لشكر81 كرمانشاه و توسط پشتيباني آن در نزديكي شهر سرپل ذهاب به صورت سوله اي احداث گرديد.  نيازمنديهاي  آن توسط يگان عملياتي مجاور آن تأمين مي‌گرديد.

تيمهاي جراحي و پزشكي مورد نياز آن باتوجه به يگانهاي عملياتي مجاور آن ازجمله سپاه پاسداران از طريق وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تأمين گرديده  و در صورت ضرورت اداره بهداري نزاجا نيز مأموريني اعزام مي نمود.

در 16/12/63 باتوجه به بمباران هوايي منطقه، اعضاء بهداري سپاه منطقه را ترك نموده و تعدادي ازتجهيزات اطاق عمل را هم به همراه خود منتقل نمودند. و تيمهاي اعزام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيز به مناطق ديگر اعزام گرديدند.

درنهايت در جلسه هماهنگي با وزارت بهداشت  و درمان و آموزش پزشكي در سماجا وزارت خانه مزبور تأمين دارو و اعزام تيمهاي رزيدنتي جراحي و بيهوشي را پذيرفت.

سرانجام در تاريخ 21/12/66 سرپرستي بيمارستان به عهده پشتيباني منطقه1 بوده وكانكسهاي 6 دوشه براي خدمت رساني به مجروحين شيميايي به آن  اضافه شد.

 

تأسيس بيمارستانهاي صحرايي شمال غرب

بيمارستان صحرايي كولان

اين بيمارستان در تاريخ 20/4/62 توسط بهداري تيپ مستقل مريوان در كنارستاد عملياتي به صورت مركز اورژانس تأسيس شــد و هنگـام عمليات اين مركز توسعه داده شده و به صورت بيمارستان صحرايي از نوع ســوله اي آمــاده خدمت رساني گرديد. محل سكناي كاركنان بيمارستان با فاصله كمي از بيمارستان و بالاي تپه اي قرارداشت اداره بهداري نزاجا با اعزام تيمهاي جراحي و پزشكي به صورت مأموريت نيازمندي بيمارستان را تأمين نموده و نيازمنديهاي تجهيزات  دارويي آن را نيز ارسال مي نمود.

اين بيمارستان در تاريخ 27/7/62 در عمليات والفجر خدمات ارزنده اي ارائه نمود.

سرهنگ دكترمجد جراح ورييس بيمارستان‌منطقه‌اي‌سنندج مدتي دراين‌بيمارستان مستقروخدمات ويژه اي‌ارائه نمود.

مجروحيني كه نياز به خدمات درماني پيشرفته تري داشتند ازطريق زميني و يا بوسيله بالگرد به بيمارستان شهر مريوان و يا بيمارستان  الله اكبر ميان راهي سنندج و يا خود بيمارستان منطقه اي 524 سنندج منتقل مي‌گرديدند.

در تـاريخ 5/12/66 بـاتوجـه به شرايـط منطقه داروهاي درماني ش،م ، هـ ازطرف اداره بهداري نزاجا به بيمارستان ارسال مي گرديد.

درتاريخ 24/1/67 به علت گسترش درگيري در منطقه تعداد مجروحين اعزامي به بيمارستان كولان 1720 نفر و مجروحين ش،م، هـ پذيرش شده1860 نفر بود. كه باتوجه به پيش بيني  قبلي و احداث مركز اورژانس در داخل پادگان مريوان كه شامل حمامهاي 12 دوشه و وانهاي محلول شيميايي بود و هم‌چنين تأمين اقلام  دارويي مربوطه و كاركنان آموزش ديده درمان لازم براي كليه مجروحين انجام گرديد و تعدادي نيز به طور مستقيم از محل درگيري به بيمارستانهاي ميان راه توحيد و الله اكبر اعزام مي گرديدند.

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

– يادداشت‌هاي سرتيپ دكتر غلامرضا سيف‌اله، در 1309 در تهران متولد گرديد. سال 1330 وارد دبيرستان نظام، سال 1332 در كنكور سراسري شركت و در دانشكده داروسازي پذيرفته و ضمن خدمت در دانشكده افسري به صورت غيربورسيه ادامه تحصيل داد. سال 1338 به عنوان دكتر داروساز در آمادگاه 501 تهران مشغول خدمت گرديد. سپس به بيمارستان لشكر اروميه منتقل و تا سال 1342 در آن محل خدمت نمود. مجدداً به آمادگاه 501 تهران انتقال يافت. سال 1359 تا 1360 به عنوان رئيس آمادگاه، از شهريور 1360 از طرف سرهنگ علي صياد‌شيرازي فرمانده نزاجا، به سمت رئيس اداره بهداري نزاجا منصوب و تا پايان دفاع مقدس در اين سمت خدمات برجسته و فوق‌العاده‌اي از خود باقي گذارد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده