تیپ37 در عملیات بیت المقدس(4)
تدبير عملياتي تيپ مستقل37 زرهي در اجراي مرحله يكم عمليات بيت المقدس همزمان با تشكيل جلسات لازم و تهيه برآوردها، تيپ 37 زرهي به گردانهاي تانك و پياده مكانيزه در زمينه بررسي و تجزيه و تحليل راهكارهاي عملياتي و انتخاب بهترين راهكار در اجراي عمليات بيتالمقدس دستوراتي ابلاغ نمود كه بنا بر آن هر گردان با تشكيل جلساتي متشكل از فرماندهان گردان، رؤساي اركان گردان، فرماندهان گروهانها، راهكارهاي عملي براي اجراي مرحله يكم عمليات را بررسي كنند و با توجه به تجارب گذشته در عملياتهاي ثامنالائمه و فتحالمبين، هر گردان با انتخاب بهترين راهكار در جلسه نهايي شور ستادي كه از ساعت 1900 مورخ 8/2/1361 در قرارگاه فرماندهي تيپ 37 زرهي تشكيل ميگرديد، حضور يابند.

در اين جلسه كه آخرين جلسه شور ستادي در قرارگاه تيپ قبل از جلسه  ساعت 1900 مورخ 8/2/1361 قرارگاه فتح 4 بود من و سرهنگ زرهي غفار رامين (جانشين فرمانده تيپ 37 زرهي)، شادروان سرهنگ2 صمد فرهادي، رئيس ركن دوم سروان غلام آئينه، افسر ركن 2 سروان بهرام‌زاده ركن سوم و افسر عمليات سروان ناصر محب افسر ركن سوم، سروان حسين حاتمي افسر ركن دوم و افسر عمليات سروان ابراهيم هوشمند ركن چهارم، ستوان‌يكم روح‌پرور ركن يكم، سروان الياس گرگين، فرمانده قرارگاه تيپ37 زرهي، سروان رضا نيك‌خواه فرمانده گردان 237 تانك چيفتن، سرگرد علي عباسي فرمانده گردان 238 تانك، سرگرد كريم پيروزان فرمانده گردان 239 تانك، سرگرد كرامت الله فلاحت‌پيشه فرمانده گردان 177 پياده مكانيزه غير سازماني ، ستوان‌يكم پياده تعصب فرمانده يگان پياده غير سازماني همچنين، استوار قدرتي از ركن دوم، استوار عباس جمالي از ركن سوم، ستوان‌يار پازواري و گروهبان يكم حكيميان از ركن يكم، و استوار خليلي از ركن سوم و افسر رابط توپخانه و رؤساي اركان دوم و سوم گردانهاي عمل كننده حضور داشتند. شركت كنند‌گان با شور و نشاط بالايي در جلسه حضور يافته بودند؛ اين جلسه با قرائت آياتي از قرآن مجيد آغاز گرديد و متعاقب آن اينجانب طي سخناني كوتاه، مأموريت تيپ37 زرهي در مرحله يكم عمليات بيت‌المقدس را ـ كه مي‌بايست با عبور از رودخانه كارون و گسترش در خط عزيمت (خط سفيد ايجاد شده) به دنبال يگانهاي پياده به سوي غرب حركت و با همكاري و هماهنگي آن يگانها هر گونه مقاومت نيروهاي دشمن را در هم شكسته و خط سرپل (جاده اهواز ـ خرمشهر) از ايستگاه آهو در شمال تا ايستگاه حسينيه در جنوب را تصرف و تأمين نمايد؛ تشريح كردم.

سپس ركن دوم تيپ 37 زرهي در رابطه با جو و زمين منطقه عمليات اعلام كرد كه شمال محور پيشروي فتح4 از رودخانه كارون تا جاده اهواز ـ خرمشهر (ايستگاه آهو) را  آب فرا گرفته و غير قابل عبور است، و عبور از چپ محور پيشروي فتح4 را مستلزم هماهنگي با فتح1 عنوان مي‌كرد. فاصله رودخانه تا جاده اهواز ـ خرمشهر از شانزده تا نوزده كيلومتر متغير است و نيروهاي دشمن در حد فاصل رودخانه تا جاده با استعداد يك گردان پياده تقويت شده يك گردان سوار زرهي در سه الي چهار خاكريزكه فاصله هر خاكريز تا خاكريز بعدي حدود يك كيلومتر است، مستقرند، پس از آن ركن‌3 تيپ‌ ، در زمينه راهكارهاي ممكن در اجراي مأموريت موفقيت‌آميز در مرحله يكم و همچنين، بهترين راهكار و نحوه عبور از رودخانه گردانها را توجيه كرد. سپس ركن 4 در امر پشتيباني – لجستيكي گردانهاي سازماني، تدارك لازم در خصوص تأمين مهمات را بيان كرد و مطالب لازم را براي عبور نيروها از شرق به غرب كارون در صورتي‌كه پل برقرار شده مورد حمله هوايي و بمباران دشمن قرار گيرد، توضيح داد. ركن يكم تيپ نيز، در رابطه با نقطه جمع‌آوري و نحوه تخليه محل مجروحان، شهدا و جايگزيني آنها، همچنين، نحوه تخليه اسرا دشمن و كمپ اسرا مواردي را شرح داد. در اين جلسه كه تا ساعت 2400 مورخ 8/2/1361 طول كشيد، تبادل نظرهاي متعددي با در نظر گرفتن ريزه‌كاري‌هاي سازنده و تجارب به دست آمده از جنگهاي غرور آفرين گذشته در انتخاب راههاي عملي در اجراي مرحله يكم عمليات بيت‌المقدس به عمل آمد. سرانجام با تأييد همه فرماندهان و مسئولان شركت كننده در جلسه بهترين راهكارهايي كه مستلزم مأموريت موفقيت‌‌آميز مرحله يكم عمليات بود به عنوان تدبير عمليات به شرح زير تصويب و براي اجرا به يگانهاي رزمنده تحت امر تيپ 37 زرهي ابلاغ گرديد.

 

گردان 237 تانك چيفتن

گروهان دوم گردان 177 مكانيزه را در ساعت 0700 مورخ 9/2/1361 در كنترل عملياتي خود بگيريد، و پس از عبور گردان 238 تانك از رودخانه با استفاده از پل شناور به ساحل غربي رودخانه عبور نماييد و از قسمت آب گرفتگي در شمال محور پيشروي فتح4 تا چهار كيلومتر به سمت جنوب بر روي خط عزيمت (خط سفيد ايجاد شده) گسترش يابيد. آماده باشيد با شنيدن رمز آغاز عمليات در ساعت (‌‌س) روز (ر) به دنبال يگانهاي پياده قرارگاه فتح 4 به سوي خط سرپل حركت كنيد و با هماهنگي و همكاري آنها با در هم  شكستن هرگونه مقاومت و انهدام نيروهاي دشمن، خط سرپل (جاده اهواز – خرمشهر) از ايستگاه آهو در شمال تا چهار كيلومتر به طرف جنوب را تصرف و تأمين كنيدسپس آماده باشيد بنا به دستور تك را به طرف غرب ادامه دهيد. هماهنگي و الحاق با گردان 238 تانك در جناح چپ خود را پيوسته برقرار كنيد.

 

گردان 238 تانك ام – ‌60

        از ساعت 0700 مورخ 9/2/1361 با گردان منهاي 177 مكانيزه و يگان پياده غير سازماني به فرماندهي ستوان‌يكم تعصب به صورت ادغامي نسبت به  تشكيل سازمان رزمي اقدام كنيد. پس از عبور گردان 239 با استفاده از پل شناور به ساحل غربي رودخانه عبور و در معبر مياني منطقه عمل فتح4 با الحاق با گردان 237 تانك (در جناح راست)، به طول چهار كيلومتر به سمت چپ بر روي خط عزيمت گسترش بيابيد. آماده باشيد كه با شنيدن رمز عمليات در ساعت (س) روز (ر) به دنبال يگانهاي پياده قرارگاه فتح4 به سوي خط سرپل (جاده اهواز ـ خرمشهر) حركت كنيد و با همكاري آن يگانها با در هم شكستن هر گونه مقاومت نيروهاي دشمن، خط سرپل را به طول چهار كيلومتر تصرف و تأمين كنيد سپس آماده باشيد، بنا به دستور تك را به طرف غرب ادامه دهيد هماهنگي و الحاق، خود را با گردان 237 تانك در جناح راست و گردان 239 تانك در جناح چپ پيوسته حفظ كنيد.

 

گردان 239 تانك

از ساعت 0700 مورخ 9/2/1361 گروهان سوم گردان 177 مكانيزه را در كنترل عملياتي خود بگيريد. پس از عبور نيروهاي پياده قرارگاه فتح 4، با استفاده از پل شناور، به ساحل غربي رودخانه عبور نمايند. از نقطه هماهنگي بين فتح4 و فتح1،( خط حد جناح چپ فتح4) به طول سه كيلومتر به سمت راست بر روي خط عزيمت گسترش يابيد. آماده باشيد كه با شنيدن رمز آغاز عمليات به دنبال يگانهاي پياده قرارگاه فتح4 به سوي خط سرپل (جاده اهواز – خرمشهر) حركت كنيد و با همكاري آن يگانها با در هم شكستن هر گونه مقاومت نيروهاي دشمن، خط سرپل را از ايستگاه حسينيه تا سه كيلومتر به سمت جناح راست تصرف و تأمين نمايند و ارتباط و هماهنگي يگان عمل كننده در جناح چپ خود را پيوسته حفظ كنيد.

 

گردان 177 مكانيزه 

با قرار دادن گروهان دوم مكانيزه در كنترل عملياتي گردان 237 تانك، و گروهان سوم مكانيزه در كنترل عملياتي گردان 239 تانك، از ساعت 0700 مورخ 9/2/1361 با گردان 238  ادغام شويد و با هماهنگي فرمانده گردان تانك براي سازماندهي رزم اقدام كنيد.

 

يگان پياده غير سازماني

از ساعت 0700 مورخ 9/2/1361 با گردان 238 تانك ادغام و با هماهنگي فرمانده گردان تانك در مورد سازمان دادن نيروهاي پياده، براي رزم اقدام كنيد.

گروهان قرارگاه تا روشن شدن نتيجه مرحله يكم عمليات، در محل فعلي باقي و مأموريت محوله را به انجام برسانيد. پس از آن بنا به دستور به محل مناسب؛ در ساحل غربي كارون، تغيير مكان خواهيد كرد. همچنين، تيم آر.پي.جي زن آن يگان در همه حال آماده اجراي مأموريت باشد.

قرارگاه عملياتي تيپ پس از عبور گردان 237 تانك به ساحل غربي رودخانه عبور و در مركز محور پيشروي، نزديك پاسگاه گردان 238 تانك مستقر شويد، ضمناً هر‌گونه تغيير مكان را به اطلاع گردانهاي عمل كننده برسانيد.

توپخانه‌هاي پشتيباني كننده قرارگاه فتح،4 آتشهاي پشتيباني گردانهاي عمل‌كننده را بنا به درخواست تأمين مي‌كنند.

روز 9/2/1361 فرا رسيد. گردانهاي تانك و گردانهاي مكانيزه و ساير نيروهاي سازماني و تحت امر تيپ 37 زرهي در تلاش و تكاپوي زايد الوصفي نيروهاي خود را سازماندهي كرده و آماده عبور به ساحل غربي رودخانه شدند، گروهان پل مهندسي تا قبل از روشن شدن صبح روز  9/2/1361 قطعات پل را در محل نسار بزرگ پياده نموده و در ساحل شرقي به موازت رودخانه قطعات پلها را به هم بسته و آماده برقراري نمودند.

چون هواپيماهاي دشمن فعال بودند، برقراري پل شناور بر روي رودخانه از صبح روز 9/2/1361 به مصلحت نبود؛ چرا كه احتمال اين بود كه هواپيماهاي دشمن پل را شناسايي كنند و آن را مورد هدف قرار دهند و در اين صورت  دشمن از نيات نيروهاي ايراني براي عبور از رودخانه و در نتيجه؛ در حداقل زمان ممكن سيل نيروهايش را به منظور جلوگيري از پيشروي نيروهاي ايراني به طرف ساحل غربي رودخانه و به سمت جاده اهواز – خرمشهر و نهايتاً به سمت خرمشهر گسيل دارد.

 نزديك به غروب آفتاب حدود ساعت 1800 روز 9/2/1361 پل شناوري كه نيروهاي رزمنده قرارگاه فتح را از ساحل شرقي به ساحل غربي عبور مي‌داد، در نزديكي نسار بزرگ بر روي رودخانه كارون برقرار گرديد. با برقراري پل شناور گردانهاي پياده تيپ 55 هوابرد و تيپ 25 كربلا و گردان بلال به طرف ساحل غربي رودخانه حركت كردند. در ساعت 2100 روز 9/2/1361 آخرين واحد پياده از ساحل غربي رودخانه عبور كرد. لازم به ذكر است كه محل استقرار پل در جناح راست محور پيشروي فتح4 قرار گرفته بود، بنابراين نيروها مي‌بايست به طرف جناح راست گسترش يافته و از پل عبور مي‌كردند به گونه‌اي كه يگانهاي پياده قبل از گردانهاي تانك و مكانيزه، حركت نمايند.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده