تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 59
اقدامات بهداشتي درماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در زمان دفاع مقدس تحول وشتاب دراقدامات بهداري نيروي زميني درتاريخ 7/7/1360 درعمليات ثامن الائمه حصرآبادان به حول و قوّه الهي و فرمان امام خميني «رحمةاللهعليه» و تلاش رزمندگان و نيروهاي مردمي شكست و يگانهاي عملياتي اقدامات آفندي را برعليه نيروهاي مهاجم شروع كردند تا آنها را به سوي مرزهاي بين المللي برانند و لذا نيازمندي به وجود يگانهاي بهداري و نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات بهداري در مناطق درگيري بيشتر گرديد.

درتاريخ 8/7/1360واقعه اسفبار سقوط هواپيماي حامل فرماندهان نيروهاي مسلح  جمهوري اسلامي ايران سبب شهادت رادمـرداني چون سرلشكر ولي الله فـلاحي ـ سرتيپ نامجو ـ سرتيپ فكوري، كلاهدوز، علي جهان آرا گرديد. متعاقباً  در جهت حصـول پيروزي نهـايي در تـاريـخ 9/7/1360 بـه فرمـان امـام خمينـي «رحمةالله‌عليه» سرهنـگ عـلي صيـّاد شيـرازي ( شهيد بزرگوار سپهبد علي صياد شيرازي) به خ اطر رشادتها و لياقتهايش به فرماندهي نيروي زميني منصوب گرديد و درتاريخ 15/8/1360 با تدبير و دستور ايشان رييس و معاونين اداره بهداري نيروي زميني تغيير يافتند.

با استقرار مديريت جديد در اداره بهداري نيروي زميني و بررسي هايي كه بعمل آمد مشخص گرديد كه نواقص زير در بافت بهداشت و درمان يگانهاي نيروي زميني جهت

 

 

پاسخگويي و تأمين نيازمنديهاي رو به افزايش يگانهاي عملياتي و جود دارد:

عدم اتصال مديريت فني و تخصصي بين اداره بهداري نزاجا و بيمارستانهاي منطقه اي.

عدم امكان بهره برداري از امكانات نيروي انساني، تجهيزاتي و دارويي يگانهاي بهداري نظامي خارج از منطقه عمليات جهت پشتيباني مناطق عملياتي.

مطابق روز نبودن آمارها و گزارشات يگانهاي بهداري.

عدم تطابق نحوه توزيع امكانات تجهيزاتي و دارويي بين يگانها با شرايط جنگ.

عدم رعايت نظم بخصوص و عدالت در ارجاع مأموريتهاي نيروي انساني به مناطق عملياتي.

عدم وجود برنامه مشخص براي پيش بيني تأمين نيازمنديهاي نيروي متخصص پزشكي براي آينده يگانهاي درماني ارتش در ادامه جنگ و پس از پايان آن.

لذا به ابتكار فرماندهي محترم نزاجا تيمي بنام ( تيم پزشكي بازرسي وارزشيابي يگانهاي بهداشتي درماني نزاجا) متشكل از8 نفر در تخصصهاي مختلف تشكيل و ازتاريخ 6/5/1361 مأموريت خود را آغاز و در چهارمحور كليه يگانهاي بهداشتي درماني نزاجا را در سراسركشور اعم از منطقه عمليات و خارج ازمنطقه بازديد و شواهد عيني و مدارك مربوطه را ضبط و درهر محل دستورالعملي در جهت بهبود وضعيت بهداشت و درمان آن يگان صادر ودر پايان بازرسي هر محور جلساتي جهت تجزيه وتحليل و بهره برداري بهينه براي پشتيباني يگانهاي عملياتي درتهران تشكيل و مأموريت درمحور بعدي را آغاز مي‌كردند[1].

در پايان مأموريت تيم مزبور اقدامات اساسي زيردرجهت رفع نواقص كلي بهداشت و درمان نزاجا با طي مراحل ستادي آن به عمل آمد:

كليه بيمارستانهاي منطقه اي درتابعيت اداره بهداري نيروي زميني قرارگرفت.

اعزام تيمهاي پزشكي وجراحي به مناطق‌عملياتي بابهره برداري ازيگانهاي غيرعملياتي سرعت چشمگيري گرفت.

كليه پزشكان فارغ التحصيل جديد مقررشد دوسال در منطقه عمليات خدمت كنند سپس بتوانند در امتحان ورودي تخصصي شركت نمايند.

با تزايد سهميه تخصص در دانشگاهها تعداد بيشتري در هرسال براي طي دوره تخصصي به دانشگاهها اعزام گرديد.

مأموريتهاي منطقه عمليات پزشكياران و تكنسينها با رعايت عدالت بين يگانهاي بهداشتي درماني انجام گرديد.

براي تأمين نيازمندي تجهيزات، ابزار پزشكي و اقلام دارويي يگانهاي عملياتي از واحدهاي بيمارستاني و درمانگاهها دور از منطقه عمليات در موارد بحراني به سادگي استفاده گرديد.

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 


[1] – شرح مفصل محورهاي مأموريت تيم در فصل انتهايي كتاب ذكر گرديده است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده