تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 56
تاريخچه سازمانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي موجود در آغاز دفاع مقدس بيمارستانهاي تابع نيروي هوايي: استقرار بيمارستانها ودرمانگاههاي تابع نيروي هوايي برحسب وضعيت پايگاههاي آن بود و به شرح زير ميباشد:

1-  بيمارستان بوشهر با ظرفيت 50 تختخواب

2-  بيمارستان دزفول باظرفيت 50 تختخواب

3-  بيمارستان همدان با ظرفيت 50 تختخواب

4-  بيمارستان اصفهان با ظرفيت50 تختخواب

  1. بيمارستان تبريز با ظرفيت 50 تختخواب

 

بيمارستانهاي تابع نيروي دريايي:

استقـرار بيمـارستـانهـا و درمانگـاههـاي تابـع نيروي دريـايي برحسب وضعيت يگانهاي آن بوده و بـه شرح زيـرمي باشد:

1ـ بيمارستان بندر بوشهر با ظرفيت 50 تختخواب

2ـ بيمارستان بندر عباس با ظرفيت 50 تختخواب

3ـ بيمارستان بندر انزلي با ظرفيت50 تختخواب

 

پ: سازمانهاي بهداشتي درماني پشتيباني مناطق

گردان‌هاي خدمات درماني

سازمان پشتيباني مناطق چهارگانه هريك داراي2گردان خدمات بهداري و هرگردان شامــل 4 گروهان به ترتيب زير مي باشد:

گروهان اركان

گروهان جمع آوري مجروحين

گروهان آمبولانس

بيمارستان صحرايي

اين سازمانها جمعاً داراي 620 عضو كه 160 نفر آن كادر ثابت و 460 نفر وظيفه است.

گروهانهاي اركان، جمع آوري و آمبولانس

 

در سازمان اين گروهانها جمعاً 22 نفر ازكاركنان پزشك، دندانپزشك، داروساز و دامپزشك وجود دارد.

 

بيمارستان صحرايي

شامل دوبخش ش،م،هـ و جراحي است كه بخش جراحي آن تا60 تخت قابل گسترش است و هر بيمارستان صحـرايي 18 پزشك متخصص، عمومي، داروساز و دندانپزشك در سازمان دارد. بعلاوه هربيمارستان صحرايــي90 نفركاركنان غيركادر بهداري دارد.

 

بيمارستانهاي كانكسي سيّار

درسال 1345 هـ، ش تعداد 6 مجتمع بيمارستان كانكسي سيّار60 تختخوابي از خارج ازكشور خريداري و به پشتيباني مناطق واگذارگرديد. اين بيمارستانها هركدام در20 دستگاه كانكس مستقر مي‌گردد و شامل دواطاق عمل، دندانپزشكي، داروخانه، راديولژي، آشپزخانه، بوفه، اطاق مدير، پذيرش ودفتر مي باشد و به وسيله تريلرهاي مخصوص قابل حمل است. اين شش دستگاه ابتدا به يگانهاي زير واگذارگرديد:

لشكر اروميه، لشكركرمانشاه، پشتيباني منطقه 3 تهران درپادگان حر، لشكراهواز در ايستگاه دغاغله، دپو پادگان دزفول و لشكر مشهد.

باتوجه به اينكه بيمارستانهاي كانكسي از نظرديد دشمن  هدف مشخصي مي باشد فقط در هنگام مانورها و حوادث غير مترقبه نظير سيل و زلزله قابل استفاده است. بعلاوه استقرار آن وقت گير و مستلزم وجود امكانات مختلف است.

معمولاً كاركنان مربوطه هم با كاربرد آن آشنايي نداشته و به همين علل در زمان دفاع مقدس نيز آنطور كه بايد مفيد واقع نگرديد.

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده