تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 55
تاريخچه سازمانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي موجود در آغاز دفاع مقدس بيمارستانهاي تابع نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ( نزاجا) ابتدا برابر جداول سازماني مربوطه بيمارستانهاي عمومي خارج از تهران تحت امر مناطق چهارگانه پشتيباني فرماندهي لجستيك نيروي زميني قرارداشت. اين بيمارستانها به منظور ارائه خدمات درماني به يگانهاي عملياتي و آموزشي و پشتيباني منطقه مربوطه برحسب شرح وظايف و مأموريتهايي كه در آن زمان با نظركارشناسان و مستشاران آمريكايي براي ارتش تعريف شده بود دايرگرديد. در آغاز دفاع مقدس جمعاً 25 بيمارستان عمومي منطقه اي به شرح زيرتحت امر پشتيبانيهاي مربوطه مشغول به ارائه خدمات بودند:

پشتيباني منطقه 1غرب

1ـ بيمارستان520 كرمانشاه با ظرفيت 100 تختخواب، دركنار پادگان نظامي، لشكر 81 زرهي، داراي ساختمان قديمي كه نقشه ساختمان براي بيمارستان نبوده است.

2ـ بيمارستان 521 مراغه باظرفيت 100 تختخواب

3ـ بيمارستان 522 تبريز باظرفيت 100 تختخواب

4ـ بيمارستان 523 اروميه با ظرفيت100 تختخواب در داخل پادگان لشكر64 كه ساختمان قديمي و بناي آن درسال 1310 هـ، ش و مطابق طرحهاي بيمارستان آلمانها در آن سال ساخته شده است.

5ـ بيمارستان 525خرم آباد لرستان باظرفيت 50 تختخواب

6 ـ بيمارستان526 پيرانشهربا ظرفيت50 تختخواب، درداخل پادگان تيپ3 لشكر64 اروميه و درسال1335هـ، ش بناگرديده و به سبك بيمارستانهاي نظامي آمريكا ساخته شده است.

7 ـ بيمارستان527 سراب با ظرفيت 50 تختخواب

8 ـ بيمارستان 524 سنندج با ظرفيت 100 تختخواب در داخل پادگان نظامي لشكر28 سنندج، بناي ساختمان درسال 1345 هـ، ش انجام شده، ساختمان آن نسبتاً براي بيمارستان مناسب است.

 

پشتيباني منطقه 2 جنوب

1ـ بيمارستان 576 شيراز باظرفيت 100 تختخواب

2ـ بيمارستان 577 اصفهان با ظرفيت 100 تختخواب

3ـ بيمارستـان 578 اهوازبا ظرفيت100 تختخواب، كنار پادگان لشكر92 زرهي احداث گرديده و داراي سـاختمان قديمي است.

4ـ بيمارستان 579 كرمان با ظرفيت 50 تختخواب

5ـ بيمارستان 580 دزفول با ظرفيت 50 تختخواب، درداخل پادگان تيپ 3 لشكر92 زرهي، ساختمان قديمي و داراي نقشه بيمارستاني نيست.

 

پشتيباني منطقه 3 تهران

1ـ بيمارستان 550 مشهد با ظرفيت 100 تختخواب

2ـ بيمارستان 551 تربت حيدريه با ظرفيت 50 تختخواب

3ـ بيمارستان 552 بيرجند با ظرفيت 50 تختخواب

4ـ  بيمارستان 553 قزوين با ظرفيت 50 تختخواب

5ـ بيمارستان 554 زنجان باظرفيت 50 تختخواب

6 ـ بيمارستان 555 تربت جام با ظرفيت 50 تختخواب

7ـ بيمارستان 556 قوچان با ظرفيت 50 تختخواب

8ـ بيمارستان 557 همدان با ظرفيت 50 تختخواب

9ـ بيمارستان 558 چهل دختر با ظرفيت 50 تختخواب

10ـ بيمارستان560 گرگان با ظرفيت 50 تختخواب

11ـ بيمارستان 561 منجيل با ظرفيت 25 تختخواب

12ـ بيمارستان 597  بجنورد با ظرفيت 50 تختخواب

 

پشتيباني منطقه4

اين پشتيباني در زمان دفاع مقدس تشكيل و تعدادي از بيمارستانهاي تابعه منطقه1 را تحت پوشش خودگرفت. اين بيمارستانها عبارت بودند از:

1ـ  بيمارستان 522 تبريز 100 تختخوابي

2ـ  بيمارستان 521 مراغه 50 تختخوابي

3ـ  بيمارستان 523 اروميه 100 تختخوابي

4ـ  بيمارستان 527 سراب 50 تختخوابي

5ـ  بيمارستان 534 سنندج 100 تختخوابي

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده