تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 54
تاريخچه سازمانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي موجود در آغاز دفاع مقدس بيمارستانها و مراكز تخصصي تابع نيروي زميني درتهران آمادگاه 501 بهداري شامل(داروخانه سپه) درسـال1305هـ، ش مركزي بنام داروخانه سپه جهت تأمين دارو و خريدهاي اقلام دارويي كلكشور ازخارج كشـور در ميـدان توپخـانـه ( ميدان امام خميني فعلي) در ضلع شمال غربي ميدان داير شد. بعدها توزيع كليه اقلام آمادي طبقه هشت توسط آمادگاه 501 بهداري نزاجا كه دركنار داروخانه سپه تشكيل گرديد انجام مي گرفت. نمودار توزيع آماد اقلام طبقه هشت بين يگانهاي تابعه به شرح زير مي باشد:

 

بدين ترتيب كه از سال 1317هـ، ش با تشكيل اداره كل دارويي كشوركه تابع وزارت بهداري وقت بود، تشكيلاتي بنام مؤسسه دارويي سپه(داروخانه سپه) جهت تأمين اقلام بيمارستاني ودارويي مختص تأمين نياز ارتش بوجود آمد واين مؤسسه بعدها تحت نام آمــادگاه 501 بهداري جمعي اداره بهداري ارتش به فعاليت پرداخت. در سال 1345 با تفكيك بهداري نيروهاي سه گانه ارتش اين مؤسسه شامل آمادگاه بهداري نيروي زميني ارتش در محل خيابان كارگر واقع در ميـدان باغشــاه ( ميدان حّر فعلي) و داروخانه سپه  به فعاليت ادامه داده است.

 

مركز تحقيقات علوم آزمايشگاهي پاتو بيولژي و مركز انتقال خون

اين دو مركز دركنارهم درسال 1320هـ، ش در ساختماني واقع در خيابان دانشگاه جنب دانشگاه فرماندهي و ستاد ( دافوس) داير گرديد و بعدها در سال 1365 قسمت مركز انتقال خون آن تعطيل و نياز بخشهاي درماني بيمارستانهاي ارتش از اين نظر توسط سازمان انتقال خون هلال احمرتأمين گرديد و قسمت تحقيقات علوم آزمايشگاهي آن هنوز داير و مشغول ارائه خدمات  به يگانهاي بهداشتي درماني ارتش مي باشد.

 

مركز تخصصي دندانپزشكي 600 و مركز راديولوژي نيروي زميني

اين دو مركز در سال1320 در ساختمان اداره بهداري ارتش داير شده و درسال 1365 باگشايش بخشهاي راديولوژي در بيمارستانها فعاليت مركز راديولوژي متوقف گرديد. و مركز دندانپزشكي نير درسال 1365 به محل جديد واقع در خيابان كارگر جنب اداره مهندسي نيروي زميني منتقل گرديد. اين مركز داراي بخشهاي تخصصي مختلف دندانپزشكي و در خدمت ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

6. بيمارستان مركزي نيروي هوايي ( بيمارستان بعثت)

درسال1320بيمارستان مزبور با ظرفيت 50 تختخواب در كنار تأسيسات نيروي هوايي ارتش درخيابان پيروزي تهران دايرگرديد. بعدها درسال 1364 به خيابان بسيج منتقل و تعداد تختهاي آن به 150 گسترش يافت و به عنوان بيمارستان بعثت ناميده شد. اين بيمارستان ضمن خدمت به ابوابجمعي نيروي هوايي به ديگر نيروهاي ارتش نيز خدماتي ارائه مي‌نمايد.

 

7. بيمارستان مركزي نيروي دريايي ( بيمارستان گلستان)

   اين بيمارستان در سال1330هـ، ش باظرفيت50 تختخواب جهت بيماران نيروي دريايي ارتش در محل خيابان (پاسـداران فعلي) دايـرگرديد. بعدهـا ايـن بيمارستان به 100 تختخواب گستـرش يافت و بنام بيمارستان گلستان ناميده شد.

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده