تاریخ طب نظامی(بررسی عملکرد پزشکی نظامی ایران در دوران دفاع مقدس) 54
تاريخچه سازمانها و مؤسسات بهداشتي درماني نظامي موجود در آغاز دفاع مقدس بيمارستانها و مراكز تخصصي تابع نيروي زميني درتهران بيمارستان501 تحصصي تهران: محل اوليه اين بيمارستان خانه مسكوني حاجب الدوله كاردار زمان حكومت ناصري بوده كه وقف بيمارستان شده. در اوايل سلطنت رضاخان در سال 1304 هـ،ش بنام بيمارستان پهلوي در محدوده يوسف آباد تأسيس شده و داراي يكصد تختخواب وشامل بخشهاي داخلي، جراحي، واگير، اعصاب و روان و پوست بوده است.

بيمارستان 502 تخصصي تهران:

محل اين بيمارستان منزل مسكوني خانواده هدايت بوده كه در سال1310هـ،ش جهت اختصاص بيمارستان به ارتش هديه گرديده است. اين بيمارستان بعدها بنام بيمارستان شماره 2 ارتش ناميده شد.

دكتر هدايت كه افسر پزشك ارتش و از دانشجويان اعزامي جهت تحصيل پزشــكي به فرانسه بود تا سـال1326هـ، ش رياست اين بيمارستان را به عهده داشته است وي ازسال 1326 به بعد رياست اداره بهداري ارتش منصوب شده است.

 

بيمارستان 503 جراحي و زنان و زايمان:

درسال 1325 هـ ش اين بيمارستان درساختماني در داخل اداره مسلسل سازي وزارت دفاع واقع در شرق تهران، خيابان پيروزي، با پنجاه تختخواب و دوبخش جراحي عمومي وجراحي زنان و زايمان شروع به كاركرده و درسال1350 امكانات بخش جراحي آن به بيمارستان501 و امكانات بخش زنان و زايمان آن به بيمارستان خانواده ارتش منتقل گرديده و فعاليت آن از نظربيمارستاني متوقف گرديده است.

 

بيمارستان504 چشم و گوش وحلق وبيني:

درسـال1320هـ، ش سـاختمـاني دوطبقـه درمجـاورت ساختمـان اداره بهـداري ارتش واقـع درخيـابان شـاهپـور(حنيف نژاد فعلي)، چهارراه عزيزخان، خريداري و با ظرفيت30 تختخواب به عنوان بيمارستان چشم وگوش وحلق و بيني دايرگرديد.

امكانات اين بيمارستان درسال1361به محل فعلي‌درخيابان شهيد قدوسي باظرفيت50 تختخواب منتقل گرديد.

بيمارستان 505 بيماريهاي ريوي:

درسال1310 هـ،ش درلويزان جاده لشكرك با ظرفيت پنجاه تختخواب جهت درمان بيماران ريوي داير گرديد و هنوز هم در همين محل قرار دارد.

 

بيمارستان 506 اعصاب و روان:

اين بيمارستان ابتدا به عنوان بخش اعصاب و روان در بيمارستان 501 ارائه خدمات مي‌نمود و درسال 1362 در خيابان افسريه، ميدان بسيج بنام بيمارستان اعصاب و روان باظرفيت 50 تختخواب در دوبخش اعصاب داخلي وروان پزشكي هريك با 25 تختخواب داير گرديد وهنوز هم در خدمت  نيروهاي مسلح مي‌باشد.

 

بيمارستان خانواده ارتش:

اين بيمارستان با ظرفيت250 تختخواب در محل پادگان عشرت آباد در خيابان شميران ( دكترعلي شريعتي فعلي) در سال1343 تأسيس شده و تنها بيمارستان نيروي زميني است كه با مختصات بيمارستاني ساخته شده و داراي بخشهاي جراحي عمومي، زنان و زايمان، جراحي اعصاب، اورولوژي و داخلي است.

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده