تاریخ طب نظامی (40)
طب نظامي در ايران از قاجاريه تا شهريور 1359 سازمان دهي قشون و تشكيل مدرسه نظام كلّ قشون1 به موجب حكم عمومي قشون شماره يك بهمن ماه 1300 ش صادره ازسوي وزير جنگ وقت (رضاخان) مدرسه هاي قزاقخانه، مشيرالدوله بيطاري و مدرسه صاحب منصبان ژاندارمري كه تا آن تاريخ وظيفه آموزش قشون را به عهده داشتند با يكديگر ادغام و يك مدرسه واحد بنام مدرسه نظام كل قشون تأسيس گرديد. اين مدرسه متشكل از چهـارمـدرسه ابتـدايي، متوسطـه، عـالي و دامپزشـكي بود و تحت نظـارت ستـاد ارتش به كـارتربيـت و آموزش نظاميان پرداخت.

درپـي همين سـازمانـدهي و تشكيل اركـان حرب كل قشون (ستـاد ارتش) دايره اي هم بنام (دايره صحيه كل قشون) كه وظيفه آن مراقبت از بهداشت و سلامت افراد نظامي  و سربازان بود تشكيل و مشغول بكار گرديد.

 

 

نمودار سازمان اركان حرب كلّ قشون

سال 1300 شمسي

 

 

كاركنان اولين دايره صحيه كل قشون

 

رئيس دايره

سردار اميراعلم (پس از چندي سرتيپ لقمان الملك)

معاون كل و رياست كل مخازن صحيه

سرتيپ دكتر عزيزالله خان

محاسب كل

دكتر علي محمد خان

دواساز

عبدالحسين خان

منشي

اميرخان نايب دوم

پيشخدمت

احمد آقا و اسكندرخان

 

 

 

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

1. بيگلرپور، سرتيپ عليقلي، تاريخ تشكيل ارتش نوين ايران، بخش نخست ازسال1300 تا1320 خورشيدي، تهران: چاپخانه ارتش، 1325، ص38

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده