تاریخ طب نظامی (39)
طب نظامي در ايران از قاجاريه تا شهريور 1359 صحيه قشون «يكي از قسمتهاي قشوني كه خيلي اهميت دارد، قسمت صحيه آن است كه اگر اندكي اهتمامات لازمه را ازآن سلب كنند، نتايج وخيمه اي را در بر دارد و بزودي امراض مسريه تمام افراد را تهديد و قشون را فلج مي نمايد. از جمله ترقياتي كه از زمان تصدي آقاي سردارسپه در قشون صورت گرفته است، قسمت صحيه قشون است.»

در سازماندهي ارتش در ديماه1300ش سازمان قطعي ارتش تصويب و در بند 5 ماده اركان كل قشون صحيه كل قشون گنجانده شده و در بند6 آن بيطاري كل قشون ذكر شده است. در هميـن سازمان دهي ارتش ايران به  پنج لشكر تقسيم شده كه لشكر يكم آن زير نظر سردارسپه  قرارگرفته بود.

تشكيلات صحيه لشكر مركز كه درتحت رياست سرهنگ هادي خان است خيلي قابل توجه است:

صحيه قشون دوقسمت است، يك قسمت آن ابتدايي و در تيپ هاي  مختلفه لشكر مركز است كه مرضاي سهل‌العلاج و امراض جزئي كه كمتر ازده روز معالجه مي شود در همان قسمت ها (مريضخانه تيپ) پرستـاري مي‌شوند، قسمت دوم عبارت است از مريضخانه پهلوي ( دريوسف آباد) و مريضخانه احمدي ( واقع درخيابان سپه) كه قسمت مركز ي صحيه قشون محسوب مي شود.

اصلاحات راجع به صحيه قشون از ابتداي سال1301ش شروع مي‌شود. درآن تاريخ مريضخانه مزبور داراي صدوبيست تخت خواب بود و اوضاع صحيه آن رضايت بخش نبود ومتوفيّات نسبتاً زياد مي شد.

از وقتي كه سرهنگ هادي خان رياست صحيه را عهده دارشد از روي قواعد فني براي هر يكصد نفر آن روزه چهار تختخواب معين كردند و از اين رو تخت خوابهاي مريضخانه پهلوي به دويست و پنجاه و احمدي به پنجاه تخت خواب و قسمتهاي مختلفه لشكر مركز (تيپ گارد پياده، تيپ توپخانه، تيپ توپ انداز عراق، تيپ سوار) هر يك يكصد تخت خواب بالغ گرديد و از هرحيث لوازم آن مكمل گرديد.

مريضخانه پهلوي بزرگترين و منظم ترين مريضخانه هاي تهران است كه حقيقتاً تماشايي است.

در شهر نيز يك محكمه عمومي ( كلينيك ) از طرف صحيه قشون در مريضخانه احمديه براي فاميل ها و مرضاي قشــوني كــه به مريضخــانه هــا نمي روند تهيه شــده است كه روز قريب صد الي صدوپنجاه نفر به آنجا مراجعه مي‌نمايند. 

روي هم‌رفته صحيه قشون در تحت جديت و فعاليت سرهنگ هادي خان خيلي ترقي كرده والبته نواقص ديگري از ادوات و ساير لوازم صحيه و طبي اگر داشته باشد تصور مي رود جديت ايشان و آقاي ميرزا عبدالكريم خان مباشر قسمت صحيه كه تا كنون خوب از عهده جديت بر آمده اند، آنها را جبران نمايد. ( پايان نقل قول از روزنامه شفق سرخ)

 

 

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده