تاریخ طب نظامی (25)
اهم مراحل تكامل سازماني طب نظامي در آمريكا به شرح زير میباشد: 11. دوران پس از جنگ جهاني و كشور كره از آنجا كه ده ها سال تجربه نشان مي دهد كه متخصصين آموزش ديده در ارتش بيشتر براي درگيري و جنگ آماده و كارساز هستند و بيشتر مايلند كه در ارتش باقي بمانند، درسال1946م AMEDD برنامه هاي رسمي رزيدنسي خود را اجرا نمود تا متخصصين پزشكي جراحي خود را درمحيط نظامي پرورش دهد.

و درسال هاي بعد برنامه هاي آموزشي پيشرفته بيشتري نظير دوره هاي تخصصي براي دندانپزشكان و پرستاران داير کرد.

   در1947 كنگره، سپاه خدمات پزشكي The Medical Service Corps  را به تصويب رساند تا در پي آن سازمان هاي اداري پزشكي The Medical Administrative Corps ؛ سلامت The Service Corps و داروسازي The Pharmacy Corps را به وجود آورد.

امروزه M.S.C در حقيقت سپاه مديران پزشكي و دانشمندان و متخصصين بهداشت و سلامت عمومي هستند. در همــان ســال؛ كنــگـره تشكيــل سپــاه پــزشكــان متخــصـص  زن 

Specialist Corps Medical The Women`s  را براي بكارگماردن متخصصين تغذيه و درمانگران نظير فيزيوتراپ ها؛ گفتار درمان كنندگان و غيره را به تصويب رساند.

چنــدي بعـد، مردان به ايــن سازمــان پذيرفتــه شدند وكلمه زنــان از ايـن نام حذف و بــه ســازمـان   The Amy Medical Specialist Corps  تغيير نام يافت.

درسال 1974 نيروي هوايي به صورت تشكيلات مستقلي درآمد. دوسال بعد با ايجاد يك سازمان پزشكي مستقل براي نيروي هوايي موافقت گرديد و Independent Air Force Medical Service ناميده شد.

در1949 دوره‌هاي آموزشي عملي پرستاري براي شاغلين و وظيفه ها دائرگرديد ولي بعد از جنگ ادامه نيافت.

پس از مدتي دركمتر از پنج سال؛ نيروهاي رزمي آمريكا درگير جنگ كره شدند كه شرايط ويژه اي از نظر وضع دماي هوا داشت. بلافاصله يك تيم تحقيق AMEDD جراحات ناشي از سرما را مورد بررسي قرارداد و لباس هاي خاص محافظ سرما را مورد آزمايش قرارداد و در نهايت يك زره سبك روي بدن طراحي و تهيه کردند كه شدت جراحات را در رزمندگان نيروي زميني كاهش مي داد.

درهمين ايام پيشرفت هاي شايان در جراحي عروق براي كاهش تعداد قطع عضو حاصل، دستگاه كليه مصنوعي ساخته و به منطقه جنگي ارسال شد تا با عمل دياليز قربانيان  نارسايي كليه را نجات دهد. ولي مي‌توان گفت كه بيشترين پيشرفت در حمل ونقل هوايي حاصل شد.

   در1951م، اولين بالگرد آمبولانس دركره شروع به كاركرد. ديگر يك مجروح مي‌توانست در عرض چند دقيقه پس از حادثه از خدمات يك بيمارستان مجهز كاملاً استريل بهره مند شود. به طوري كه تاپايان جنگ در1953م، بيش از17 هزار مجروح جنگي با بالگرد از طريق هوايي جا به جا شدند. اين اقدامات  سبب شد كه تجربياتي در اين زمينه حاصل شود و با اصلاحاتي كه در بالگردها و سامانه تخليه هوايي مجروحين عملي شد، بعدها درجنگ ويتنام بيشتر مورد استفاده قرارگرفت.

درايام جنگ در ژاپن، متخصصين AMEDD به اين نتيجه رسيدند كه بستري شدن  طولاني مدت بيماران مبتلا به هپاتيت به ندرت ضروري مي‌باشد. با كاهش مدت مزبور ضمن كاهش ناراحتي بيماران امكانات بيمارستاني نظامي و غير نظامي صرفه جوئي شد.

باتوجه به اهميت دانش مديريت در بهره وري بيمارستان ها يك دوره مديريت  بيمارستاني درMedical Field Service School دائر شد و فارغ التحصيلان آن درجه Master مــديــريــت بيمارستــاني بــه دست آوردند و درحال حاضر نيز اين دوره مرتب برگزار مي‌شود.

در اواخر سال1950م، متخصصين موسسه تحقيقاتي  Walter Reed Amy Intitute of Research يك سامانه جت Jet با فشارهوا جهت واكسيناسيون بدون استفاده از سوزن ساختند كه براي ايمن سازي گسترده كار آموزان و جمعيت كثير محيط هاي فقير نشين بكار رفت.

در 1957م، انستيوي تحقيقاتي Walter Reed ويروسي راكه سبب آنفلوانزاي آسيايي مي‌شد، جدا ساختند و در فاصله كمي واكسن تجارتي آن ساخته شد.

در1958م، AMEDD در تهيه و انتشار اولين كتاب دستي بنام فوريت  هاي جراحي در جنگ Emergency War Suegery سازمان بين المللي ناتو NATO همكاري کرد.

در همان سال، بافت پزشكي ارتش و نيروي دريايي تحقيقاتي روي چگونگي وضعيت فيزيولوژيك پرواز حيوانات انجام دادند كه در نهايت سبب شد؛ انسان بتواند به طور ايمن به فضا سفر کند.

در1960م، سرهنــگ Col. Tryge Berge واكسن منــاسبي براي جلوگيري از آنسفاليت Venezuelan Equin Encephalitis تهيه کرد و يك دهه بعد، استفاده ازاين واكسن سبب توقف بيماري فوق شد د رحالی که بیماری از مكزيك  به طرف شمال انتشار پيدا مي‌كرد.

درهمان سال، پزشكي ارتش عامل كنترل كننده جديدي را براي بيماران مالاريا در منطقه آزمايش كرد؛ اين روش كاربرد توأم قرص كلراكين دي فسفاتDiphosphate  raquin Chlo وPrimaquin  به مقدار هفته‌اي يك بار مي‌باشد و ضمن متوقف ساختن حملات مالاريا از عود آن جلوگيري مي کند.

در اوايل دهه 1960م، ارتش يازده بيمارستان مدرن در پايگاه هاي سراسر كشور ساخت ودر1961م، AMEDD دوره هاي رسمي آموزش پزشكي هوايي را در پايگاه Fort Kucher Ala آغاز کرد.

 

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده