تاریخ طب نظامی (15)
تأسيس مدرسه دندانسازي ( دندانپزشكي) وضع درمانهای دهـان و دنـدان و دندانسازي نيز در ايران تا سال1290ش فاقد هرگونه نظم و مقرراتي بود. در این سـال طبق قانون طبابت اشتغال به دندانسازي مـوكول به تحصيـل و دريـافت اجازه نامه رسمي از وزارت معارف گرديد.

در12دی‌ماه 1308ش دكتر (فالك كوش ملچارسكي) تبعه دولت لهستان و دندانساز شاه براي مديريت و معلّمي مدرسه دندانسازي استخدام گرديد. درسال 1309ش مدرسه دندانسازي جزء مدرسه عالي طب شد و تا سـال1313 ش ريـاست آن با دكتـر ملچـارسكي بود. و در سال  مذكور ريـاست آن را دكتر (محسن سياح) عهده دار شد.   

 

منبع: تاریخ طب نظامی، سرتیپ 2 دکتر خسرو نامجوی نیک، 1389، ایران سبز، تهران، ص52

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده