تا هنوز (33)
از این طرف بیاین خیلی کارا میتونستم برای پدر و مادرم بکنم که نکردم؛ اما هر قدمی که تو میدون مین جلو می رم، احساس میکنم؛ این دعای اوناست که مینها رو خنثی میکنه.

 

اوناهاش اون پدرمه که اون ور میدون ایستاده و می‌گه از این طرف بیاین.

نه، شهید نشده… شایدم شده باشه… نمیدونم تو کدوم جبهه می‌جنگه.

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده