توپخانه در سد و تثبیت متجاوز(6)
لشکر92 زرهی نیز در شهریور 1359 طرح عملیات پدافندی خود تحت عنوان «طرح عملیاتی حُر» که براساس طرح عملیات دفاعی «ابوذر» نزاجا تهیه شده بود را به یگانهای خود ابلاغ کرد که مستخرجهای از آن در زیر آورده شده است:

 

تهیه و صدور طرح عملیاتی «حُر» توسط لشکر92 زرهی، براساس طرح عملیاتی دفاعی نزاجا

 

منطقۀ مسئولیت سرزمینی لشکر92 زرهی از شمال به موسیان و از جنوب به دهانه فاو در دهانه اروندرود به خلیج فارس محدود می‌‌شد که در امتداد نوار مرز، بیش از 400 کیلومتر را دربر می‌گرفت.

این منطقه از نظر ویژگی‌های هدایت عملیات رزمی، به چهار منطقه یا درواقع چهار جبهۀ نبرد جدای از یکدیگر تقسیم می‌شد که به ترتیب و از شمال به جنوب عبارت بودند از:

          1- منطقۀ عمومی عین‌خوش، فکه، دوسلک در غرب دزفول و شوش؛

          2- منطقۀ عمومی دشت آزادگان، بستان، سوسنگرد، هویزه؛

          3- منطقۀ عمومی جنوب‌غربی اهواز تا خط مرز؛

          4- منطقۀ عمومی خرمشهر و آبادان و ماهشهر.

لشکر92 زرهی نیز در شهریور 1359 طرح عملیات پدافندی خود تحت عنوان «طرح عملیاتی حُر» که براساس طرح عملیات دفاعی «ابوذر» نزاجا تهیه شده بود را به یگان‌های خود ابلاغ کرد که مستخرجه‌ای از آن در زیر آورده شده است:

سازمان رزمی

تیپ1 زرهی

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ- گردان‌های 121 و 165 پیاده زرهی- گردان‌های 264 و 232 تانک چیفتن- گردان312 توپخانۀ 155م‌م خودکششی، کمک مستقیم.

تیپ2 زرهی

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ- گردان 105 پیاده زرهی- گردان‌های 207 و 256 تانک چیفتن- گردان320 توپخانۀ 155م‌م خودکششی، کمک مستقیم.

تیپ3 زرهی

قرارگاه و گروهان قرارگاه تیپ- گردان‌های 100 و 145 پیاده زرهی- گردان‌های 261 و 293 تانک چیفتن- گردان318 توپخانه، کمک مستقیم.

توپخانۀ لشکری[1]

    – قرارگاه و آتشبار قرارگاه توپخانۀ لشکری.

– گردان330 توپخانۀ 155م‌م خودکششی، عمل کلی.

– گردان366 توپخانۀ پدافند هوایی 57م‌م خودکششی.

مأموریت:

لشکر92 زرهی با استقرار نیروهای خود در حوالی مرز (برابر گسترش کنونی) از نهر عنبر تا دهانۀ فاو را پوشش می‌نماید و به‌محض تک ناگهانی منظم ارتش عراق، با زیر امر گرفتن کلیۀ عناصر ژاندارمری منطقه، هدایت عملیات را به‌عهده می‌گیرد و با نیروهای موجود در منطقه، در مقابل تجاوزات ناگهانی دشمن پدافند می‌نماید.

اجرا:

الف- تدبیر عملیات (پیوست ت- کالک عملیاتی)

  1. مانور:

لشکر92 زرهی به‌منظور پدافند از مرز کشور جمهوری اسلامی ایران از نهر عنبر تا فاو، چهار مرحلۀ زیر را انجام می‌دهد:

مرحلۀ1

با یگان‌های در خط و ژاندارمری پوشش منطقه را تأمین می‌نماید و با اعزام عناصر تأمین، حرکت دشمن را در مرز به‌تأخیر می‌اندازد.

مرحلۀ2

پس از عقب‌نشینی عناصر تأمینی، یگان‌های در خط لشکر92 زرهی، به ترتیب زیر در منطقه پدافند می‌نمایند: تیپ2 زرهی از نهر عنبر تا سمیده (ارتفاعات فوقی)؛ گروه رزمی37 زرهی از سمیده تا صفریه؛ تیپ3 زرهی از صفریه تا یزدنو و گردان221 سوارزرهی(-) از یزدنو تا کوشک (پس از مأموریت پوشش)؛ تیپ1 زرهی از کوشک تا شلمچه؛ گروهان سوارزرهی گردان 221 از شلمچه تا خیّن- از خیّن تا فاو یک گردان از تیپ55 هوابرد شیراز، به اضافۀ یگان‌های توپخانۀ زیر امر پیشروی دشمن را در مواضع سدکننده، متوقف یا کُند می‌نمایند.

مرحلۀ3

لشکر92 زرهی برای انهدام نیروهای متجاوز، پس از آمادگی و انتقال یا برداشت نیرو از سایر مناطق، در منطقۀ دفاعی جلو که رخنه ایجاد شده، پاتک نموده و مرز قراردادی (در حوزۀ استحفاظی) را ترمیم می‌نماید.

مرحله4

لشکر92 رزهی بنا به دستور در محور عمومی تنومه – بصره – ناصریه آفند متقابل می‌کند و نیروهای متجاوز را نابود می‌سازد.

  1. آتش

الف- تقدم پشتیبانی نزدیک هوایی در مرحلۀ1با عناصر تأمین، در مرحلۀ 2 با تیپ1 زرهی و یگان‌های در منطقۀ دفاعی مقدم و در مرحلۀ 3 با نیروی پاتک کننده و در مرحلۀ 4، بنا به دستور خواهد بود.

ب- توپخانه: تقدم آتش در مرحلۀ 1 با عناصر تأمین، در مرحلۀ 2 با یگان‌های مستقر در منطقۀ دفاعی مقدم، در مرحلۀ 3 با نیروی پاتک کننده و در مرحلۀ 4، بنا به دستور خواهد بود.

پ- دفاع هوایی: تقدم به ترتیب با نقاط حساس و حیاتی، نیروی احتیاط و پاسگاه فرماندهان مناطق خواهد بود.

ت- طرح پشتیبانی آتش (پیوست پ).

ب – تیپ1 زرهی

1- در منطقه مربوطه پدافند نمایید.

2- پیشروی دشمن را در معبر حسینیه – کیلومتر 25 – تنومه یا خرمشهر – شلمچه- تنومه سد نمایید.

3- پس از عبور از خط لشکر16 زرهی، تیپ زنجان را زیر امر بگیرید.

پ – تیپ2 زرهی

1- در منطقه مربوطه پدافند نمایید (برابر پیوست ت کالک پیوست).

2- چنان‌چه دشمن در هر یک از معابر زیرین قصد پیشروی نمود، آن را سد نمایید.

    الف- معبر وصولی عماره – رمیله – سمیده.
    ب- معبر وصولی عماره – طیب – ربوط.

1- آماده ‌باشید پس از ورود لشکر16 به منطقۀ تیپ، بنا به دستور هماهنگی‌های لازم را برای عملیات آفندی لشکر16 زرهی در محور عین‌خوش – علی غربی – کوت به‌عمل آورید.

2- پس از عبور از خط، زیر امر لشکر16 زرهی قزوین قرار گیرید.

ت – تیپ3 زرهی دشت آزادگان

1- در منطقۀ مربوطه پدافند نمایید.

2- پیشروی دشمن را در معبر بستان – فکه – حلفاییه – عماره سد نمایید.

3- آماده‌ باشید دستورهای جزءبه‌جزء را که در حین عملیات صادر خواهد شد، اجرا نمایید.

ث – توپخانه لشکری

1- گردان312 توپخانه 155م‌م خودکششی، کمک مستقیم تیپ1 زرهی.

2- گردان318 توپخانه 155م‌م خودکششی، کمک مستقیم تیپ3 زرهی.

3- گردان320 توپخانه 155م‌م خودکششی، کمک مستقیم تیپ2 زرهی.

4- گردان330 توپخانه، عمل کلی.

5- گردان366 توپخانه پدافند هوایی، عمل کلی. برابر پیوست پ (طرح پشتیبانی آتش) وارد عمل می‌شود.

6- گروه44 توپخانه، تقویت آتش توپخانه لشکر92 زرهی؛ سپس تقویت آتش توپخانه لشکر16 زرهی، پس از ورود لشکر به منطقه؛ بنا به دستور به منطقه دزفول تغییر مکان می‌نماید.

7- گروه55 توپخانه، ابتدا تقویت آتش توپخانه لشکر92 زرهی؛ سپس تقویت آتش توپخانه لشکر16 زرهی؛ پس از ورود لشکر به منطقه، بنا به دستور به منطقه دزفول تغییر مکان می‌نماید.

8- طرح آتش به‌وسیلۀ توپخانه لشکری (پس از استقرار یگان‌های توپخانه)، با هماهنگی گروه‌های توپخانه تهیه می‌گردد.

 

پیوست ت (کالک عملیاتی) به طرح عملیاتی «حُر» لشکر92 زرهی

 

منبع: توپخانه در سد و تثبیت متجاوز، نجفی راشد و هکاران، محمد، 1396، ایران سبز، تهران

 


[1]– متأسفانه در طرح عملیات پدافندی حر، از یگان‌های توپخانۀ اعزامی از سایر نقاط به منطقۀ جنوب نام برده نشده است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده