توپخانه در سد و تثبیت متجاوز(4)
تهیه و صدور طرح پدافندی توسط نزاجا در تابستان 1359، قرائن و شواهد حاکی از نیت شوم رژیم بعثی عراق مبنی بر تهاجم به خاک ایران بیش از گذشته، جدی و عیان شد.

بنابراین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح عملیاتی دفاعی ابوذر را که در خردادماه تهیه شده بود، در شهریورماه به یگان‌های عمده­ای که مسئولیت سرزمینی دفاع از مرزهای غربی جمهوری اسلامی را داشتند، همچنین به سایر یگان‌های مستقر در ناحیۀ داخلی ابلاغ کرد تا یگان‌های مزبور طرح­های پدافندی خود را تهیه و بنا به دستور، اجرا کنند. در طرح دفاعی ابوذر، مأموریت نیروی زمینی و یگان‌های عمده، به‌صراحت و به شرح زیر بیان شده بود: (مستخرجه از طرح پدافندی ابوذر)

1- مأموریت:

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از دالامپرداغ (مرز مشترک ایران و عراق و ترکیه) تا فاو (دهانه شط‌العرب- اروندرود در خلیج فارس) از مرز باختری ایران و عراق دفاع کرده و با استفاده از عناصری از لشکر92 زرهی و تیپ55 هوابرد، از رودخانه اروندرود دفاع می­نماید. تیپ55 آماده می‌شود پس از ورود یگان‌های تقویتی به منطقۀ غرب، بنا به دستور در سایر مناطق مورد تهدید، اعم از درون‌مرزی یا برون‌مرزی، به‌کار رود. همزمان با اجرای عملیات دفاعی در غرب، با امکانات موجود در منطقه، مرز خاوری را از دهانه ذوالفقار تا گواتر پوشش نماید.

برای اجرای مأموریت بیان شده، تدبیر عملیات به شرح زیر آورده شده بود:      

2- تدبیر عملیات: پیوست پ- کالک عملیات

3- مانور

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌منظور دفاع از مرز باختری ایران، عملیات دفاع را در چهار مرحله به شرح زیر هدایت می­نماید:

 (الف) مرحلۀ1:

نیروی زمینی دفاع را در منطقه با 4 لشکر و یک تیپ پیاده در منطقۀ دفاعی مقدم از شمال باختری تا جنوب اجرا می­نماید. لشکر64 پیاده و لشکر28  پیاده به ترتیب در شمال، لشکر81 زرهی و تیپ84 پیاده در مرکز و لشکر92 زرهی در جنوب. لشکرهای در خط با اعزام عناصر تأمین، حرکت متجاوزین را در زمین­های بلافصل مرز به تأخیر می‌اندازند. تغییر مکان یگان‌های تقویتی و تیپ84 خرم‌آباد اجراء می­گردد. لشکر77 پیاده و مرکز آموزش بیرجند و لشکر88 زرهی مرز خاوری را پوشش می­نمایند.

(ب) مرحلۀ2:

پس از عقب‌نشینی عناصر تأمینی، یگان‌های در خط نیروی زمینی، به ترتیب زیر در منطقه دفاع می­نمایند:

لشکر64 و لشکر28 پیاده در شمال، لشکر81 زرهی و تیپ84 پیاده در مرکز و لشکر92 زرهی در جنوب (کالک عملیاتی) دفاع می­کنند و پیشروی دشمن را در مواضع سد کنندۀ پیش‌بینی شده، متوقف یا کند می‌نمایند. 

(پ) مرحلۀ3 :

نیروی زمینی برای انهدام نیروهای متجاوز، پس از آمادگی و انتقال یا برداشت نیرو از سایر مناطق، [به‌منظور انهدام نیروهای دشمن] که در منطقۀ دفاعی جلو رخنه کرده‌اند، پاتک کرده و مرز قراردادی را ترمیم می­نماید.

 (ت) مرحلۀ 4 :

نیروی زمینی بنا به دستور، با 3 لشکر زرهی در خط؛ لشکر81 زرهی در محور عمومی قصرشیرین، خسروی، خانقین، بغداد و لشکر16 زرهی، در صورت برداشت از منطقه و تمرکز در خوزستان، در محور عمومی عین‌خوش، علی غربی، کوت و لشکر92 زرهی در محور عمومی تنومه، بصره، ناصریه؛ آفند متقابل می­کند و نیروهای متجاوز را نابود می‌سازد.

4- آتش

(الف) هوایی

تقدم پشتیبانی نزدیک هوایی در مرحلۀ 1 با عناصر تأمین، در مرحلۀ 2 با لشکرهای مستقر در منطقۀ دفاعی مقدم و در مرحلۀ 3 با نیروی پاتک کننده و در مرحلۀ 4 بنا به دستور خواهد بود.

 

 

 (ب) توپخانه:

تقدم پشتیبانی نزدیک هوایی در مرحلۀ 1 با عناصر تأمین، در مرحلۀ 2 با لشکرهای مستقر در منطقۀ دفاعی مقدم و در مرحلۀ 3 با نیروی پاتک کننده و در مرحلۀ 4 بنا به دستور خواهد بود.

 

 (پ) دفاع هوایی:

تقدم به ترتیب با نیروی احتیاط و پاسگاه فرماندهی فرماندهان مناطق خواهد بود.

 (ت) طرح پشتیبانی آتش (پیوست ت)

…..

ر- توپخانه:

  1. توپخانۀ صحرایی:

 (الف) گروه 11 توپخانه: تقویت آتش توپخانۀ لشکر64 یا 28 پیاده؛ بنا به دستور به منطقۀ آن لشکر تغییر مکان نمایید.

 (ب) گروه22 توپخانه: تقویت آتش توپخانۀ لشکر92 زرهی؛ بنا به دستور به منطقۀ خوزستان تغییر مکان نمایید.

 (پ) گروه33 توپخانه: پس از تجدید سازمان و کسب آمادگی رزمی کافی، در کنترل نیروی زمینی باقی مانده و به‌ترتیب تقدم، به مشهد و زاهدان تغییر مکان کنید و در تقویت آتش توپخانۀ لشکرهای 77 و 88 قرار گیرید.

(ت) گروه44 توپخانه: تقویت آتش [توپخانۀ] لشکر92 زرهی؛ سپس تقویت آتش [توپخانۀ] لشکر16 زرهی، پس از ورود آن لشکر به منطقه. بنا به دستور، به منطقۀ دزفول تغییر مکان نمایید.

  (ث) گروه55 توپخانه: ابتدا تقویت آتش [توپخانۀ] لشکر92 زرهی، سپس تقویت آتش [توپخانۀ] لشکر16 زرهی، پس از ورود آن لشکر به منطقه. بنا به دستور، به منطقۀ دزفول تغییر مکان نمایید.

طرح آتش پشتیبانی به‌وسیلۀ لشکرها، با هماهنگی فرماندهان گرو­ه­های توپخانۀ تقویتی تهیه می­گردد.

پیوست پ- کالک عملیات به طرح دفاعی ابوذر نزاجا

 

منبع: توپخانه در سد و تثبیت متجاوز، نجفی راشد و هکاران، محمد، 1396، ایران سبز، تهران

 

. طرح عملیاتی دفاعی ابوذر، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خرداد 1359، ج 24،  اطلس پدافندی، ص5

. در فهرست گیرندگان، تهیه و طرح‌ریزی پیوست ت (پشتیبانی آتش)، به عهدۀ لشکرها گذاشته شده است.

. گروه33 توپخانه در عمل به شرق کشور نرفت و پس از تهاجم سراسری ارتش عراق، به منطقۀ جنوب اعزام شد.

. گروه44 توپخانه، در عمل به منطقۀ خوزستان نرفت و با اعزام تدریجی یگان­های خود به منطقۀ عملیاتی غرب، پس از تهاجم سراسری ارتش عراق، قرارگاه آن نیز به این منطقه اعزام شد.

. گروه55 توپخانه با شروع تهاجم سراسری ارتش عراق و قبل از ورود لشکر16 زرهی  به منطقه، وارد جبهۀ نبرد دزفول شد و ابتدا تقویت آتش توپخانۀ لشکر92 زرهی (به‌طور مشخص گردان320 توپخانه که کمک مستقیم تیپ2 دزفول بود) را بهعهده گرفت و با ورود لشکر21 پیاده به این جبهۀ نبرد، تقویت آتش توپخانۀ لشکر21 پیاده را عهدهدار شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده