عملیات بدر(5)
در طرح پشتيباني آتش، ميزان آماد روزانه مهمات توپخانه از شروع عمليات تا 15 روز به شرح زير ابلاغ گرديده بود. توپ 105 ميليمتري 20 گلوله آني و 5 گلوله با ماسوره زماني براي هر قبضه در روز. توپ 130 ميليمتري - 10 گلوله براي هر قبضه در روز. توپ 155 ميليمتري - 12 گلوله براي هر قبضه در روز. توپ 203 ميليمتري - 10 گلوله براي هر قبضه در روز. موشك كاتيوشا -80 موشك براي هر دستگاه موشكانداز در روز.

 

طرح عملياتي ابوذر قرارگاه نجف، 10 اسفند 1363

سازمان رزمي

لشكر 5 نصر با 7 گردان، لشكر 77 پياده با 9 گردان، لشكر 14 امام حسين(u) با 7 گردان، لشكر 7 ولي‌عصر با 7 گردان، لشكر 25 كربلا با 3 گردان، تيپ 21 امام‌رضا(u) با 5 گردان، تيپ امام حسن با 2 گردان گروه 22 توپخانه شامل يك گردان به‌اضافه يك آتشبار 130 ميليمتري، يك گردان كاتيوشا -منها- گروه 40 رسالت –سپاه- با يك آتشبار 130 ميليمتري.

توضيح اين‌كه در تاريخ 16 اسفند‌ماه اعلام شد، تيپ الغدير با 3 گردان در اختيار لشكر 14 امام‌حسين(u) قرار گرفت و استعداد لشكر 25 نيز از 3 گردان به 5 گردان افزايش يافت. توضيح ديگر اين‌كه لشكر نصر و لشكر 77 تحت امر قرارگاه مشترك نجف يك انجام مأموريت مي‌كردند و در تلاش اصلي بودند.

در طرح عملياتي ابوذر وضعيت و مأموريت كلي قرارگاه خاتم‌الانبياء(ص) و قرارگاه كربلا و ساير يگان‌هاي همجوار و پشتيباني به‌همان صورت‌كه در طرح عملياتي حيدر در قرارگاه كربلا بيان شد، منظور گرديده بود.

مأموريت قرارگاه نجف در اين طرح چنين بيان شده بود كه اين قرارگاه در ساعت(س) روز(ر) از هورالهويزه عبور مي‌كند و با ايجاد رخنه در مواضع دشمن در كرانه‌هاي رودخانه دجله، سرپلي را در غرب آن رودخانه تصرف و قسمتي از جاده العماره بصره را در جنوب قلعه صالح كنترل و تأمين مي‌نمايد.

تدبير عملياتي فرماندهي قرارگاه نجف براي اجراي مأموريت يادشده آن بود كه اين مأموريت را در دو مرحله اجرا كند. در مرحله يكم لشكر 14 امام‌حسين(u)، قرارگاه نجف يك (لشكر5 نصر و لشكر77 پياده)، تيپ 21 امام‌رضا(u) و لشكر 7 ولي‌عصر به ترتيب از شمال به جنوب در مواضع دشمن رخنه كنند و تا كرانه غربي رودخانه دجله پيشروي نمايند. تيپ امام‌حسن جناح شمالي را تأمين كند و لشكر 25 كربلا در احتياط قرار گيرد.

در مرحله دوم لشكر 14 امام‌حسين(u) در كرانه غربي دجله به سمت شمال پيشروي كند و عناصر قرارگاه نجف يك و لشكر 7 ولي‌عصر در كرانه غربي رودخانه پدافند نمايد. تيپ امام حسن همچنان تأمين جناح شمالي را برقرار مي‌سازد. در اين مرحله تيپ 21 امام‌رضا(u) و لشكر 25 كربلا در احتياط خواهند بود.

وظايف و مأموريت لشكرها و تيپ‌هاي زير امر قرارگاه نجف برمبناي تدبير يادشده بالا تعيين گرديده بود. در اين موقع پاسگاه فرماندهي قرارگاه نجف در حوالي پاسگاه ژاندارمري كيان‌دشت مستقر بود.

امضاء فرمانده قرارگاه عملياتي نجف اشرف سرهنگ ستاد منوچهر دژكام-برادر وحيدي

 

نكته‌اي كه در طرح عملياتي قرارگاه نجف جلب توجه مي‌كند، اين‌است كه قسمت عمده يگان‌هاي اين قرارگاه برخلاف قرارگاه كربلا در خط مقدم حمله قرار مي‌گرفتند. به نحوي‌كه از 5 لشكر و 2 تيپ مستقل آن فقط لشكر 25 كربلا كه كمترين توان رزمي را داشت در احتياط نگهداري مي‌شد. بنابراين چنين استنباط مي‌گردد كه براساس تدبير كلي قرارگاه خاتم‌الانبياء(ص) در مرحله اول قرارگاه نجف شامل 4 لشكر و دو تيپ سپاهي و يك لشكر ارتشي،  نقش تلاش اصلي را برعهده داشت. قرارگاه كربلا با 3 لشكر و يك تيپ ارتشي و 4 لشكر و 2 تيپ سپاهي در مرحله يكم در مأموريت تلاش فرعي بود. ضمناً يگان‌هاي سپاه‌پاسداران مأموريت اصلي حمله را در هر دو مرحله عهده‌دار بودند. البته در بيان جريان عمليات ملاحظه خواهد شد كه در عمل تغييراتي در اجراي طرح صورت گرفت.

در برآورد وضعيت نيروهاي دشمن در منطقه عمليات قرارگاه نجف برآورد شده بود كه نيروهاي دشمن در اين منطقه از شمال نهر‌الصرنحه تا حوالي قلعه صالح) شامل 400 نفر نيروي فرسان (افراد بومي محلي)، تيپ 426 پياده، 7 گردان كماندو، يك گردان تانك و يك گردان مكانيزه مي‌باشند. كه حداقل با دو گردان توپخانه مستقر در طرفين رودخانه دجله پشتيباني مي‌شوند.

بنابراين جمعاً 14 گردان مانوري و 2 گردان توپخانه در مقابل يگان‌هاي قرارگاه نجف قرار داشتند و در اين برآورد گفته شده بود كه به علت نا مناسب بودن وضعيت زمين، دشمن نمي‌تواند در يك مرحله نيروي تقويتي زيادي وارد اين منطقه سازد. ولي دشمن مي‌تواند به صورت تدريجي يگان‌هاي تقويتي را به منطقه عمليات مورد بحث اعزام كند و اين عمل را به صورت هلي‌برن تيپ‌هاي پياده و كماندو مي‌تواند انجام دهد.  بالاخره در برآورد امكانات عكس‌العمل دشمن گفته شده بود كه بر مبناي تجربياتي كه در نبرد خيبر بدست آمد دشمن مي‌تواند از سه جهت شمال و جنوب و غرب نيروهاي تقويتي خود را وارد منطقه عمليات بدر نمايد توضيح اين‌كه در اين برآورد هوشياري و مراقبت مداوم زميني و هوائي دشمن مورد توجه قرار گرفته و احتمال غافلگيري بسيار ضعيف منظور شده بود و بالاخره از  تحليل كلي توانائي‌هاي دشمن از نظر اطلاعاتي عملياتي، لجستيكي و پرسنلي چنين نتيجه‌گيري شده بود كه دشمن داراي توانائي‌هاي بسيار زيادي است، كه با به‌كارگيري آن‌ها مي‌تواند دفاع ثابت و مؤثري در مقابل حمله نيروهاي ايران انجام دهد.

نكات ديگري كه در پيوست‌هاي طرح ابوذر چشمگير بودند به شرح زير بودند.

در طرح پشتيباني آتش، ميزان آماد روزانه مهمات توپخانه از شروع عمليات تا 15 روز به شرح زير ابلاغ گرديده بود.

توپ 105 ميليمتري 20 گلوله آني و 5 گلوله با ماسوره زماني براي هر قبضه در روز.

توپ 130 ميليمتري – 10 گلوله براي هر قبضه در روز.

توپ 155 ميليمتري – 12 گلوله براي هر قبضه در روز.

توپ 203 ميليمتري – 10 گلوله براي هر قبضه در روز.

موشك كاتيوشا -80 موشك براي هر دستگاه موشك‌انداز در روز.

با توجه به ارقام بالا ،اين مقدار مهمات براي چنان نبرد سختي حداقل در روز اول نبرد بسيار كم بود. اين ارقام بيان‌گر محدوديت مهمات سلاح سنگين نيروهاي ايران در آن‌موقع مي‌باشد.

امضاء كننده طرح و پيوست‌هاي آن:

 فرمانده قرارگاه عملياتي نجف: سرهنگ منوچهر دژكام –  برادر وحيدي

 

طرح عملياتي قرارگاه نجف به‌نام طرح ابوذر با مأموريت وتدبير عملياتي يادشده قبل از 20 اسفندماه تكميل و منتشر گرديد.

در سازمان رزمي قرارگاه كربلا يك فرماندهي به‌نام ظفر شامل تيپ 55 پياده ارتش و تيپ 33 المهدي سپاه منظور شده بود. كه در مرحله سوم عمليات يك مأموريت مستقل جهت عبور از منطقه به وسيله هلي‌برن يا از راه زميني به غرب دجله و ادامه حمله در مسير شمالي جنوبي به طرف القرنه به عهده داشت. اين فرماندهي براي اجراي مأموريت خود طرحي به نام طرح عملياتي تهيه و در 12 اسفندماه منتشر كرد. نظر به اينكه عمليات بدر به مرحله سوم نرسيد از بيان مطالب آن طرح خودداري مي‌كنيم.

بدين ترتيب مرحله طرح‌ريزي، آمادگي قرارگاه‌ها و يگان‌ها جهت اجراي عمليات بدر در اواسط اسفند‌ماه پايان يافت و عناصر شركت كننده در اين نبرد آماده براي اجرا گرديدند. در مطالب بعد چگونگي اجراي عمليات بيان مي‌گردد.

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده