تا هنوز (27)

خیال میکردم جنگ از تلویزیون، پدیده تر و تمیزی بود و شاید همین شکوه و تر و تمیزی مرا به...

توپخانه در سد وتثبیت متجاوز(1)

عملیات تعرضی یگانهای تانک دشمن از تنگ رقابیه به سمت کرانۀ رودخانۀ کرخه، در منطقۀ شوش، در اواسط اسفند 1359...

پریشانی و یقیین(11)

چشم از صورتش برنمی­داشتم، مبادا که لحظه­ای را از دست بدهم. همان­طور من نگاهش می­کردم و ذکر میگفتم. یک لحظه...

بر مخمل گل سرخ (25)

مهدی کاظمی مشک خالی من و این غربت افسرده حالی امان از گردش چرخ زوالی کجا دیدی که در پای...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر محمدی فر(1)

ناصر می دانست؛ گذشتن عراق از ارتفاعات حمرین، چناره و امامزاده عباس با آن زمین های حاصلخیز و رسیدنش به...

عملیات بدر(4)

كمبود توپخانه خيلي محسوس بود. به نحويكه براي عمليات حدود 8 لشكر حدود 16 گردان توپخانه موجود بود. در صورتيكه...