تا هنوز (26)
قبل از آژیر گفتم:«موضوع انشا اختیاری است. صدای آژیر قرمز آمد. بچه ها دفترها را روی میزها رها کردند و دویدند و پناه گرفتند. ساعت تاریخ... آژیر؛ بچه ها کتابها را رها کردند و دویدند.

ساعت بعد فیزیک داشتیم. بچه ها دویدند.

ساعت آخر خبر آمد که مالک ساختمان حکم تخلیه مدرسه را گرفته و …

هواپیماها قبل از آژیر آمدند.

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده