آرام سخن بگو(37)

شنبه 21/1/78: صبح ساعت 7 قرار است از بیمارستان ترخیص شوم. منتظرم تا پزشک برگه ترخیصم را صادر کند. رادیو...

پریشانی و یقیین(3)

دستگاه­ها خاموش میشوند. نفسنفس زدن خودش را حس میکند. صدای چرخ دنده­ها و حرکت تخت باعث میشود نفس عمیق بکشد....

تا هنوز (18)

باز باهم سعی داشت پشت سرش را نگاه نکند. اما نگاه کرد و پیش از افتادن در گودال تیری به...

گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

تهدید در برابر تهدید(16)

در حمله آمریکا به کشور ما، کل منطقه جغرافیایی کشور صحنه نبرد خواهد بود و دشمن توانایی نبرد در تمامی...

بر مخمل گل سرخ (16)

مهدی کاظمی عصر غمافزا در این عصر غم افزا عصر دل سنگ سراسر فتنه و تزویر و نیرنگ همه یاران...