پرسش و پاسخ هفته

برخی میگویند جنگ ما حدود ده سال بوده نه هشت سال. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و...

پریشانی و یقیین(1)

مقدمه روزها فکر من اینست و همه شب سخنم کـه چـرا غافل از احوال دل خویـشتنم از کجا آمدهام، آمدنم...

تهدید در برابر تهدید(14)

مدیریت آلارمها این امر بدین معنی است که با دریافت اطلاعات اضطراری و پرخطر از حساسهها و یگانهای رزمی به...

آرام سخن بگو(35)

بازرسی انجام میشود. خود فرماندهان هم متوجه وضعیت پادگان میشوند. بعضی از پادگانها به قدری خوب و منظم هستند که...

تا هنوز (16)

نذار بفهمن میگویند: «دیشب عراقیها منور زدن. میخوام برم برای زهرامون چتر منور بیارم. قول دادم این بار براش ببرم.»...

بر مخمل گل سرخ (14)

مهدی کاظمی غریبه به داغ بیکسی دل دادم ای دوست غریب دردم و ناشادم ای دوست چرا دیگر نمیآیی سراغم...