جعبه سیاه جنگ چه وقت باز میشود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

در بعد نظامی، تاکتیک، استراتژی و دفاع ما هیچ جعبه سیاهی از جنگ نداریم. هرچه بود گفته شده. در بعد سیاسی زمان جنگ امکان دارد جعبه سیاهی وجود داشته باشد، ولی در بعد نظامی چیزی وجود ندارد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده