تا هنوز (9)
شوک هر چه کردم ضامن نارنجک آزاد نمی شد. بقیه هم که دشمن را در بیست متری خود می دیدند، شوکه شده بودند و تیراندازی نمی کردند.

چند ثانیه بعد که به خودشان آمدند، من هم موفق شده بودم؛ ضامن نارنجک را با دندان شل کنم و در بیاورم.

بعثی ها فقط چند ثانیه بیشتر از ما توی شوک بودند.

منبع:

محمدی، محمدعلی، تا هنوز، 89، انتشارات سوره مهر

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده