یک نکته از هزاران (72)
در طول جنگهای دنیا در تاریخ بشر این یک پدیده است که کشوری مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم کشورهای دیگر قرار گیرد...
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده