یک نکته از هزاران (70)
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ(1) - آیا می دانید ﺩﺭ ﻃﻮﻝ هشت ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ

ــ ۷ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﺭﻣﺰ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ

ــ ۱۳ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ(ص)

ــ ۷ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎﻧﺎﻡ ﻋﻠﯽ(ع)

ــ ۱۳ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺯﻫﺮﺍ(س)

ــ ۱۱ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ(ع)

ــ ﻭ ۸ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻣﺰ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ(عج) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده