باتوجه به برداشتی که از بیانات اساتید می شود، در شرایط آن زمان احتمال وقوع جنگ پیش بینی می شد. می خواستم مقایسه ای با زمان حال صورت بگیرد. آیا اکنون باتوجه به شرایط موجود چنین پیش بینی می شود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم.

دقت بفرمایید هر لحظه که دشمنان ما فکر کنند با حمله و تجاوز علیه ما موفق می شوند انقلاب و نظام نه شرقی، نه غربی را ساقط کنند و از جهات مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی آسیب جدی نخواهند دید، بی درنگ این کار را خواهند کرد. این را هم تاریخ نشان داده است هر قدرتی که روح سلطه جویی و استکبار دارد و احساس برتری کند حمله خواهد کرد. ولی اینکه چرا حمله نمی کنند، احساس می کنند که در آینده بعد از حمله با مشکل جدی روبه رو خواهند شد.

اما فرقی که شرایط آن زمان با زمان فعلی ما دارد این است که در گذشته باتوجه به انقلاب نوپای اسلامی، شرایط ویژه ای در مملکت حکم فرما بود. به خصوص نداشتن تجربه در سطوح مختلف کاملاً ملموس بود. اما امروزه متفکرین، کارشناسان و استراتژیست های فراوانی در بحث نظامی و در بعد سیاسی داریم که هر روز فضای تهدیدات را رصد می کنند و مطابق با فضای تهدیدات تصمیماتی اتخاذ می شود و گاهی این تصمیمات در فضای تبلیغاتی و فضای سیاسی کشور مطرح می گردد. هرچند نوع تهدیدات امروز با گذشته تغییر کرده است، ولی توانایی های ما نیز تغییر کرده. امروزه نیروهای مسلح ما تجربیات زیاد و باارزشی از هشت سال دفاع مقدس کسب کرده اند. ارتش ما دارای اعتبار ملی و مقبولیت عمومی است، سپاه و بسیج نیز همچنین. لذا فعالیت های نظامی را به حدی توسعه می دهند که بتوانند تهدیدات را پاسخگو باشند. البته قدرت بازدارندگی ما ـ که مرکب از عوامل مادی و معنوی است، مثل رهبری، وحدت ملی و خودکفایی نظامی در همه ابعاد، موقعیت بین المللی و نفوذ ایران اسلامی در منطقه و جهان ـ وقوع تهدید را غیرمحتمل نموده است. در صورتی که این وضعیت در گذشته وجود نداشت.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده