یک نکته از هزاران (59)

در عملیات فتح المبین تیپ هوابرد که خود امیر بهروزی فرماندهی کرد (این مسئله هیچ کجا بیان نشده است)، واحدی...

اقدامات ارتش جمهوری ایران در سال اول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

رضا واضحی چکیده آمریکا، پس از ناکامی در عملیات طبس به منظور تحت فشار قراردادن ایران، کودتای نقاب ( نجات...

آرام سخن بگو(7)

21 بهمنماه است. فرماندهان اعلام همبستگی میکنند. همه را داخل پادگان احضار میکنند. البته ما تازه از گردنه قوچک برگشتهایم...

عملیات محرم

در تاریخ 13/7/1361 نامه­ای از لشکر آمد که برابر امریه قرارگاه کربلا، تیپ1 لشکر21 حمزه از زیر امر لشکر21 حمزه...

جذب نیروی صالح

نبردهای خرمشهر و آبادان(74)

تقدم پشتیبانی بالگردها در این زمان به منطقه تیپ1 داده شد و با عکسالعمل سریع که در مقابل پاتک دشمن...