یک نکته از هزاران (16)

آماری از شهدای ماه رمضان ماه مبارک رمضان در سال های حماسه آفرین انقلاب و دفاع مقدس بستر ساز جلوه...

نبرد دلیران ایران زمین(16)

دشمن در اثر تکهای محدود نیروهای ایران که در منطقه انجام داده بودند، آسیب فراوان دیده و در سراسر جلو...

جنگ و اسارت(5)

چهار روز پس از مكاتبه با مقامات رده بالاتر، جناب سروان صادقيگويا كه از افسران متدين و مدبر ارتش بود...

شکارچی تانک(9)

تقاضای دو گلوله موشک تاو برای انهدام هر تانک روزی فرمانده لشکر21 حمزه، جناب سرهنگ حشمت دهکردی من را به...

خرمشهر تا ابوغریب(8)

آرامش و ايمان توأم هستند بعد از سه الي چهار ماه يك عده برگشتند. از150 نفر كه رفتند حدود70 تا80...

نبردهای خرمشهر و آبادان(35)

حوادث روز 23 مهرماه افراد پیاده دشمن در پناه تانک و نفربر وارد شهر خرمشهر شدهاند. نیروهای ما سرسختانه مقاومت...