نماز رزمندگان در آیینه اشعار(37)
بهترين ذكر (نصرالله قديمي) اوّلين ذكـر پسنديده احـرار نمــاز است قــل هـُو الله احــد چـاره كنـد مشكل هـا قلـب هـر ذره بسـي راز نهـان مـي بينم سر پر معني و نگشودة دادار نمـاز است گنج مقصود صمـد شيـوه ابرار نماز است شرح و تفسير بر اين جمله اسرار نماز است

اوّلين ذكـر پسنديده احـرار نمــاز است

قــل هـُو الله احــد چـاره كنـد مشكل هـا

قلـب هـر ذره بسـي راز نهـان مـي بينم

هر كه ديــدار خـدا مي طلبـد در كويي

زنـدگي عرصـه سود است دلا آگـه شـو

هفتمين خـانه كـه دلدار در آنجـا باشد

عاشقان تا بـه خدا جز بصلا نيست رهي

 

سر پر معني و نگشودة دادار نمـاز است

گنج مقصود صمـد شيـوه ابرار نماز است

شرح و تفسير بر اين جمله اسرار نماز است

عقل فرموده ره و معبر ديـدار نماز است

كه متـاع شكرش بهر خريـدار نماز است

نردبانش به سحر يـا كه به افطار نماز است

آري آن بال و پر عاشق و هوشيار نماز است

 

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده