نماز رزمندگان در آیینه اشعار(35)
جلوة نور الهي سرباز سعيد عجمي اوّل نمـــاز اي جلــــوه نــور الهـــــي نمــاز اي پـايــه و اي ركـن ايمــان

         

جلوة نور الهي

سرباز سعيد عجمي اوّل

نمـــاز اي  جلــــوه نــور الهـــــي

نمــاز اي پـايــه و اي ركـن ايمــان

نمــاز اي نــور چشـم هـر مسلمـان

نمـــاز اي مــرهـــم درد تـــــكبّر

نمـــاز اي مـــرز بيـن كُفـر و اسلام

بهشــت جــاودان را ره گـــــشايي

ركـوع و سجــده ات اي مونس جان

ســـــئوال  اوّل  روز قيـــامـــــت

سپاس و شُكرنعمت گرچه سهل است

عجـم وقت نمـاز اسـت و وضـو گير

نمـاز اي عهـد و پيمــان خـــدايـي

نمـاز اي دشمـن سـرسخـت شيطان

نمـاز اي ريــزش بــرگ گنــاهــان

نمـاز اي بــرتــر از يـاقـوت و از دُر

نمـاز اي ذكــر ايــزد ليــل و ايــّام

بــراي اهــل ايمــان رهنمـــايـــي

بـــود آرامـــش  قلــب مسلمــــان

نمــاز اسـت و نمـاز اسـت و عبادت

يقيــن حكـم خدا و شرط عقل است

هرآن چيزي كه مي خواهي از او گير

 
 

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده