نماز رزمندگان در آیینه اشعار(33)
آيين دين (علي عبدالوهاب) نمـاز از حكمت و آييــن ديـن است زدستـورات و آيــــات مبيـن اسـت كنـــد محفـوظ از فحشــاء ومنــكر بــه پيـش كُفـرسـدّي آهنيـن است زطغيــــان و زنسيـــان بــــاز دارد كـه ايـن در نـزد ما علم اليقين است

بــه روز حشــر پرسـش از نمـازست    بـراي ايـنـكه آن ميـزان ديـن اسـت

به يــاد حقّ نمــاز خــود بــه پـادار    كـه جـايـت بـاغ فـردوس برين است 

اگــر خــواهـي رسـي برعـرش اعلي     نمـازت بهتـرين حبـل المتيـن است

خشـوعت انـدر نمـاز است و تــواضع      كـه ايـن هـم ازصفـات متقيـن است

دلــت را از ســواي حقّ بپــــــرداز   ستـايش خـاص رب العـالميـن است

مشــو غـرّه تـو بــرصـوم و صـلاتت     بدان هرلحظه شيطان در كمين است

هــرآن كـو برلـبش ذكـر خدا نيست       دلــش مـأواي ابلـيس لعيـن اســت

اِنــابـت كـن ز لغـزشها بـه ســويش     كـه او بـر بنـده ارحـم راحمين است

بـه جن و انس واجـب شد عبـــادت      هـدف از خلقـت آنـان هميـن اسـت
همـه كـون و مكــان تسبيـح گويند      كـه ايـن از رحمـت جان آفرين است

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده