خلبانان (88)
شهيد محلاتي سروان حسن راضی وقتي درفرودگاه اهواز با بچهها صحبت كرديم، معلوم شد كه آن دوفروند ميگ هواپيماي حامل آيت الله محلاتي و همراهانش را كه يك هواپيماي غير نظامي بود، هدف قرارداده و همة آنها را به شهادت رسانده اند.وقتي اين خبر را شنيدم، تازه متوجه شدم كه چرا آنها هواپيماي ما را هدف قرار ندادهاند در صورتي كه به نامردي عراقيها يقين داشتم.

 

   مرخصي مان تمام شده بود و قرار بود با يك فروند فرند شيب به اهواز برويم. بلافاصله خود را به پايگاه رسانده و پس از انجام تشريفات پرواز، سوار هواپيما شديم. خلبان هواپيما سرهنگ سياح بودندكه از خلبانان ورزيده و فعال دوران جنگ بودند. در نزديكيهاي اهواز ناگهان در هواپيما پيچيدكه دو فروند ميگ ما را دنبال مي‌كنند. دعا و استغاثه شروع شد و هركس به نوعي به راز و نياز پرداخت. گويا سرهنگ سياح هم با آن همه ورزيدگي اعلام كرده بودكه راه فرار ندارد.

   در همان لحظات و دركمال نا باوري ما، هواپيماهاي عراقي ما را رد كردند و رفتند و ما بدون درد سر در فرودگاه اهواز به زمين نشستيم.

   وقتي درفرودگاه اهواز با بچه‌ها صحبت كرديم، معلوم شد كه آن دوفروند ميگ هواپيماي حامل آيت الله محلاتي و همراهانش را كه يك هواپيماي غير نظامي بود، هدف قرارداده  و همة‌ آنها را به شهادت رسانده اند.

   وقتي اين خبر را شنيدم، تازه متوجه شدم كه چرا آنها هواپيماي ما را هدف قرار نداده‌اند در صورتي كه به نامردي عراقيها يقين داشتم.

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده