خلبانان (76)
فــاو سرهنگ خلبان كاظم ابوالحسن پور وقتي عمليات والفجر8 آغازشد سنگين ترين مأموريتها به هوانيروز واگذارشد. مأموريت ما اين بود كه توسط بارخارجي جيپ هاي موشك انداز تاو را به داخل شهر فاو و آن سوي رودخانه ببريم. اين جيپ ها اولين ادوات نيمه سنگين نيروهاي ما بودند كه خيلي مثمر ثمر واقع شدند.

من چهار پرواز موفق در اين مرحله داشتم، ولي درحين انجام پنجمين مأموريت ناگهان (Hook) گيره بار خارجي بالگرد من خراب شد و جيپ از بالگرد به پايين افتاد. بلافاصله وضعيت خود را گزارش دادم و به من دستور دادند كه به پايگاه اوليه برگردم.

در محل استقرار ما تعداد زيادي جيپ و توپخانه نيمه سنگين گذاشته بودند كه به آن طرف رودخانه حمل شود. من مجبور بودم تا هنگام تعمير شدن گيره (Hook) صبر كنم.  وقتي بالگرد من آماده شد تقاضاي ادامه مأموريت كردم كه مسئولان اعلام نمودند همة آن جيپها و توپهاي سبك به آن طرف تخليه شده و نيازي به ادامة مأموريت نيست.

با شنيدن اين مطلب دردل به مسئولان محترم هوانيروز آفرين گفتم كه با اين همه گستردگي در عمليات والفجر8 حضور داشتند.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده