شاعری نمی دانم(4)
کَیل است شهید شاعر: امیر سرتیپ ناصر آراسته برخـيز كه يـاد تـنگ چـزّابه كـنـيم بـا فــتــحِ مــبـيـن يـاد بـر قـازه كـنـيم درلحظهاي ازعمركه باقيست هنوز بـا خـون حسين بـيـعـتـي تـازه كـنيـم

مُـلـك و مـلـكوت نـشئـه نـام وي است

 

 

از نـام خــدا جــهـان پـر آوازه كـنـيـم

كَـيْل اسـت شهید بـهـر مـيزان عـمل

 

 

بـايـد  كـه عـمـل  به كَيْل انـدازه كنيم

فرض است كه در كتاب جان چون صياد

 

 

بر علم و عمل خلوص شيرازه كـنيم

افـراشـت سمـاء ، بي ستـون خـالـق ما

 

 

شايد كه زجــان خود ستون سازه كنيم

تـنـگ اسـت دريـچـه عـروج جـانـها

 

 

باشد كه به خون ،‌ دريچه دروازه كنيم

عهد اسـت كه جان فداي ليلي سازيم

 

 

تـا قصـه مجـنـون بـه جـهـان تـازه كنيم

     
 

منبع:شاعری نمی دانم/اشعاری از سرتیپ ناصر آراسته، نایبی راد، رحیم،1392، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده