شاعری نمی دانم(3)
توصيف شهيدان و ايثارگران شاعر: امیر سرتیپ ناصر آراسته برقامت بي سـر شهيـــدان صلــوات بر حلـق بريــــده دليـــران صلـــوات برسينه بشكافتــه از تركــش و تيــر بر ســرخي خــون آن عزيزان صلوات

بر جسم فتــاده بــر زميــن گلگـون

 

 

بـر پيكر مفقـــود غريبـــان صلـــوات

بر صبــر جميــل خـانــدان شـهـداء

 

 

بر چشــم به راهــي يتيمــان صلــوات

بر چشم كه خونين شـده از تيـر بلا

 

 

بر چهــــره خونيــن رفيقـان صلـوات

بر دست جـــدا شـده ز مـردان دلير

 

 

بر زخم به پـا و سـر ايشــان صلــوات

بر دوست كه تا فشنگ آخر جنگيد

 

 

بر نالة شب خيــز اسيــــران صلــوات

بر اشك كه غلتيده به سجاده خاك

 

 

بر سنگر و بـر خـاك نشينان صلــوات

بر هديه جان به وادي عشق و جنون

 

 

بر جود و سخاي اين كريمان صلـوات

 

بر اكـبر و بر اصـغر و عبــاس و حســين

 

 

بر كرب و بلا و آن شهيدان صلــوات

بــر ســـوز دل جـــان شـدگان ليلــي

 

 

بر سبقت مجنون به حريفان صلوات

     
 

 

منبع:شاعری نمی دانم/اشعاری از سرتیپ ناصر آراسته، نایبی راد، رحیم،1392، انتشارات ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده