زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -36)
آسودگی ما عدم ماست «-بازرسی نزاجا؟ نه شما را به خدا این لطفتان را از من دریغ کنید. مرا به منطقه بفرسید... به خطرناکترین یگان ها اعزامم کنید... سر من باید توی دردسر باشد... من نمی توانم یک کارمند پشت میز نشین باشم... این جور کارها به گروه خونی من نمی خورد»

منبع : حدیث ماندگاری، زنده به عشق، جلد13، آذر آیین، قباد، 1390، انتشارات سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده