پرسش و پاسخ هفته
چرا فرماندهان مدعوین خود را به صورت ضمنی غیربسیجی اعلام می­کنند؟ در صورتی که بسیج یک ارزش است. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

در مورد کلمه بسیج دو تعریف وجود دارد. یک وقت ما کلمه بسیج را به عنوان یک کلمه ارزشی، یعنی حرکت داوطلب و عاشقانه عمومی و بسیج نیروها و یک اتحاد، انسجام و یک حرکت مخلصانه معنی می­کنیم. در این صورت ما همه بسیجی هستیم.

اما اگر بسیج را به صورت یک سازمان متشکل در ساختار سپاه مطرح کنیم در این صورت ما در ساختار ارتش هستیم، نه سپاه. لذا اگر این دو تعریف را مدنظر بگیریم، هیچ­کس خودش را با آن تعریف اول غیربسیجی نمی­داند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده