خلبانان(58)
شكار تانك سرهنگ خلبان علي محمّد حسين پور در منطقه سوسنگرد خبر دادند كه آب رودخانة كارون را به دشت بازكردهاند و ادوات زرهي دشمن درگِل فرورفتهاند. به همين خاطر به ما اطلاع دادند كه يك پرواز شناسايي با رزم در منطقه انجام دهيم و درصورت لزوم با دشمن درگيرشويم.

بلافاصله يك تيم آتش به پرواز درآمد كه من هم خلبان يكي از بالگردهاي كبرا بودم. ما وقتي به منطقه رسيديم، نمي‌دانم چه اتفاقي افتادكه دشمن را رد كرديم و به پشت سر دشمن رسيديم.

بلافاصله با خلبان كبراي دوم هماهنگي كرده و از پشت سر به جان دشمن متجاوز افتاديم  و شروع  به شكار تانكها و ادوات زرهي دشمن كرديم.

اين عمل چنان موفقيت آميز بود كه درخواست تيم آتش ديگركرديم و بعداز ظهر همان روز بيشتر ادوات زرهي و تجهيزات دشمن در آن منطقه منهدم شد.

 

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده