آتش دل(39)
همچو مالك فخر است با تقدير از ارتش سرودن يا در لباس ارتش اسلام بودن ارتش كنام فاتحاني چون «نياكي» است دامان رشد «كشوري» مصداق پاكي است «صياد ، فلاحي،فكوري،نامجو،نصر» تمثيلهاي مالك اشتر در اين عصر

«ستاري و بابايي و شيرودي» شير

 

مردان عشق و همت و قرآن و شمشير

دريا دلاني تيز چشم و آهنين عزم

 

شور آفرينان غيور صحنة رزم

خيل اميران سرافراز و وفادار

 

كرد ارتش ما را چو دانشگاه ايثار

ارتش مطيع پاك رهدار دلير است

 

آري مريد مرد معمار كبير است

ارتش هزاران عاشق نستوه دارد

 

عزم و توان و هيبتي چون كوه دارد

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده