خلبانان(55)
شكار هوايي سرهنگ عباس شريفي طبق برنامه، بالگرد موشك انداز تاو (تو)كمي عقب تر پرواز كرد و دو فروند نانتو به طرف بالگردهاي عراقي رفتند، يك بالگرد MIL24 عراقي توجهش به سوي ما جلب شد؛ اين نوع بالگرد جثه بزرگي دارند ولي از قدرت مانوركمتري برخوردار هستند. آن بالگرد طوري پرواز ميكرد كه از طرف ما مورد حمله قرار نگيرد، اما از سمت ديگر بالگرد تاو به خلباني راستگو و كريمي در پشت سر او قرارگرفته و او را در آسمان منهدم كردند.

در اولين روز عمليات بيت‌المقدس، ما يكي از خلبانان ارزشمند به نام حراف را ازدست داديم و كمك ايشان هم كه به شدت سوخته بود، پس از چهار روز در بيمارستان به شهادت رسيد. ما به احترام اين بزرگواران اسم پايگاه جديدمان را -كه هر روز به خاطر بمباران هوايي عوض مي‌شد- پايگاه شهيد حراف گذاشته بوديم.

   در همين پايگاه بوديم كه نيروي زميني به ما اطلاع دادندكه سه فروند بالگرد عراقي درمنطقه كوشك و طلائيه به پرواز درآمده و براي نيروي زميني ايجاد مزاحمت مي‌كننـد. بلافاصلـه يك تيم آتش قوي متشكل از سـه فروند بالگـرد كبـرا ( دو فروند نان تو و يك فروند تو) با يك فروند 214 رسكيو به منطقه اعزام شديم.

    طبق برنامه، بالگرد موشك انداز تاو (تو)كمي عقب تر پرواز كرد و دو فروند نان‌تو به طرف بالگردهاي عراقي رفتند، يك بالگرد MIL24 عراقي توجهش به سوي ما جلب شد؛ اين نوع بالگرد جثه بزرگي دارند ولي از قدرت مانوركمتري برخوردار هستند. آن بالگرد طوري پرواز مي‌كرد كه از طرف ما مورد حمله قرار نگيرد، اما از سمت ديگر بالگرد تاو  به خلباني راستگو و كريمي در پشت سر او قرارگرفته و او را در آسمان منهدم كردند. دو فروند بالگرد ديگر عراقي كه آنها هم از نوع MIL24  بودند، با ديدن اين وضعيت فرار را بر قرار ترجيح دادند.

   نيروي زميني ما با ديدن اين صحنه در بي‌سيم تكبيرگفته و از ما تشكر كردند و تا آخر عمليات هيچ بالگرد عراقي درمنطقه عملياتي نزديك به خط حاضر نشد.

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده